Vinauktioner

Motion 1993/94:So202 av Birgitta Wistrand (m)

av Birgitta Wistrand (m)
De senaste decennierna har de svenska vinsederna
utvecklats dramatiskt. Sverige har blivit ett folk av
vinälskare med växande kunnighet. En månggrenad
förening av god mat- och vinkultur har fått fasta rötter i den
svenska jorden.
Mot denna bakgrund är det en skymf att oavlåtligt
uppleva den utåtriktade presentationen av vårt land som en
nation som består av människor som är ur stånd att tygla
sitt alkoholbehov. Det är sannerligen dags att lyfta bort det
självförakt som vår alkoholpolitik påtvingat oss. Det är dags
att i stället kultivera Sverige även i den bild vi själva ger av
vårt land. Håller vi oss till vinkonsumtionen är det
ofrånkomligt kränkande att i denna huvudsakligen se en
hälsofara. Den stigande och nogräknade vinförbrukningen
är tvärtom ett viktigt framsteg. Den svenska levnadsstilen
blir mer europeisk och internationell. Självfallet skall vi ha
en alkoholpolitik men en politik som på ett positivt sätt styr
mot sunda dryckesvanor.
Ett sätt att förstärka vinets roll som kulturbärare är att
tillåta vinauktioner. Sådana är i dag förbjudna.
De svepande fördömelserna är ogrundade redan av det
skälet att riskgrupperna ur missbrukssynpunkt utgör en
ganska liten del av alla alkoholkonsumenter.
Ett sådant är försök med licensiering av monopolets
försäljningsrätt till olika inköpsställen så att vinsortimentet
blir närbeläget och välbekant. Strävan bör samtidigt vara att
i lämpliga fall förlägga en kommission till exempelvis
delikatessaffärer där mat- och vinkulturen möts under
samma tak. Vinbeskattningen måste också fortsättningsvis
gynna kvalitetsvinet.
Åtgärder för att underlätta samma trevnad på
restaurangerna är ett självklart komplement. För
närvarande måste en restauratör betala samma inköpspris
som en vanlig konsument för sitt vin. Ovanpå det skall
sedan företagets egna omkostnader i hanteringen läggas.
Det medför att restaurangvinet blir starkt oförmånligt
fördyrat till förfång även för näringen som sådan. Låt den
som föredrar att dricka sitt vin på lokal med goda vänner
och god mat göra det till en rimlig kostnad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att medge vinauktioner.

Stockholm den 11 januari 1994

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)