Vindkraft

Motion 2021/22:3584 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När en vindkraftspark byggs på land – eller havsbaserat – så påverkas de som bor eller driver företag i närheten av vindkraftsparkerna väsentligt. Många menar att vindkraften stör de boende och att deras livsmiljö försämras väsentligt. Det betyder också att de närboende ska ha ett avgörande inflytande i frågan om man vill ha vindkraft eller inte bredvid sig. Idag sker det dialoger, men närboende upplever att deras synpunkter inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning. Det kommunala vetot ger idag ett visst skydd men frågan är om det är tillräckligt.

Skyddet av de närboendes livsmiljö borde stärkas och riksdagen bör uppmana regeringen att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte.

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)