Vindkraftscentrum i Söderhamn

Motion 2010/11:N424 av Anders W Jonsson och Margareta B Kjellin (C, M)

av Anders W Jonsson och Margareta B Kjellin (C, M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av fortsatt arbete för ett vindkraftscentrum i Söderhamn i linje med en framsynt miljö- och energipolitik och ett aktivt bidrag till regional utveckling.

Motivering

Alliansregeringens energi- och klimatuppgörelse innebär att Sverige på sikt ska ha det lägsta utsläppet av växthusgaser per person bland industrialiserade länder. Totalt ska utsläppen minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivå och 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

En viktig komponent i uppgörelsen är förnybar energi i allmänhet och vindkraften i synnerhet. Målet är en kraftigt ökad produktion av vindkraft med en planeringsram på 30 terawattimmar 2020 jämfört med dagens 2 terawattimmar per år. Det är en ambitiös målsättning som kräver ett stort arbete av samtliga aktörer. För att nå dit krävs mycket mer än bara företag som är villiga att satsa på vindkraft. Det kräver också en fungerande logistik, tillgång till kompetent personal, forskning och utveckling. Därför är det viktigt med ett intresse och en god kompetens i frågan hos kommuner och regioner där förutsättningar för vindkraft finns.

Söderhamns kommun har satsat offensivt på vindkraft som en del i ett brett och strategiskt hållbarhetsarbete. Genom projektet ”Södra Norrlands utvecklingscentrum för vindkraftssupport” är ambitionen att etablera ett regionalt kompetenscentrum. Projektet är ett samarbete mellan bl.a. kommunen, hamnbolaget, näringslivsorganisationen, Centrum för flexibelt lärande (CFL) och Högskolan i Gävle. Syftet är att tillhandahålla infrastruktur, support, kompetensutveckling, utbildning och en plattform för samarbete på vindkraftsområdet. Kommunens betydelse för vindkraftsutveckling har bekräftats genom stöd från statliga myndigheter. Söderhamn ingår t.ex. i Energimyndighetens nätverk för främjande av vindbruk och har i konkurrens valts ut av Yrkeshögskolemyndigheten för en två-årig yrkeshögskoleutbildning på området.

Söderhamns arbete med att utveckla vindkraft och förnybar energi når långt utanför kommunens gränser. Överläggningar har skett inom länet om de styrkor inom förnybar energi som varje kommun har i syfte att utbyta erfarenheter och att uppnå synergier och en maximal effekt av satsningarna. Stor möda har lagts på brobyggande med andra centra som arbetar med vindkraft, t.ex. Strömsund och Gotland. Söderhamns kommun verkar också för att vindkraftsetableringarna i hela södra Norrland ska bli så framgångsrika att de får internationell betydelse som referensanläggningar. Det skapar inte bara förebilder för omställning utanför vårt lands gränser, utan ger också Sverige trovärdighet i internationella förhandlingar om reduceringen av växthusgaser. Söderhamn har också ambitioner att bidra med vindkraftskunnande till utvecklingsländer, vilket redan skett i ett samarbete med Sydafrika.

Utöver kompetens och ett starkt engagemang besitter Söderhamn andra styrkor såsom Gävleborgs läns långa erfarenhet av att utnyttja förnybar energi från skog och vattenkraft. Det finns också tillgång till personer med teknisk kompetens tack vare att många tidigare arbetat vid F15, Söderhamns nedlagda flygflottilj. Därtill finns det möjligheter till tvärsektoriell forskningssamverkan med t.ex. Fiber Optic Valley med centrum i Hudiksvall.

Satsningarna i Söderhamn är ett gott exempel på vad som kan göras lokalt och regionalt, om bara viljan finns. I en tid av hög arbetslöshet är det dessutom betydelsefullt för att bidra till tillväxt och fler jobb i regionen. Vi tror att Söderhamn är av strategisk betydelse för Alliansens energi- och miljöpolitik genom att starkt bidra till dess praktiska förverkligande samt genom att vara en god ambassadör för den. Det är därför angeläget med support i det fortsatta arbetet med att etablera ett vindkraftscentrum i kommunen.

Stockholm den 26 oktober 2010

Anders W Jonsson (C)

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)