Vintillstånd

Motion 2000/01:So317 av Anita Jönsson och Jarl Lander (s)

av Anita Jönsson och Jarl Lander (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att kommunerna bör ges möjlighet att bli tillståndsgivare för
öl- och vinservering i teater- och konsertlokaler.
Motivering
I alkohollagstiftningen regleras att det är kommunerna som har ansvaret
för att utreda och besluta om serveringstillstånd. Kommunen har också
tillsammans med polismyndigheten ansvaret för den direkta tillsynen över
serveringsstället och serveringstillfället. Kommunen kan vidare återkalla
beviljade tillstånd om serveringen föranleder olägenheter i fråga om
ordning och nykterhet eller om alkohollagens bestämmelser inte följs. Ett
bärande villkor för att erhålla serveringstillstånd är bl.a. att det skall
finnas kök där lagad mat kan tillredas.
Det finns dock i alkohollagstiftningen vissa begränsningar som villkor för
serveringstillstånd, återfinnes i 7 kap 8 §. Där står att tillstånd får meddelas
för servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal.
Serveringen får dock endast ske under pauser i föreställningen.
Många som går på teater och andra kulturevenemang upplever det som
dubbelmoral att servering av vin och öl endast kan ske under pausen men inte
före föreställningen eller strax efter densamma.
En motion med liknande innehåll lämnade vi under 1998/99 års riksmöte.
Riksdagsbehandlingen då utmynnade i att Alkoholutredningen pågick och
hade i sina direktiv att granska frågor om bl.a. olägenheter vid serveringar och
frågor om tillfälliga serveringstillstånd. Utredningen har nu avlämnat sitt
slutbetänkande och har bl.a. föreslagit nya regler för hur man ska tolka vad
lagad mat är. Utredningen har däremot inget sagt om vin och ölserveringen i
samband med teaterföreställningar.
Den uppmjukning av det s.k. lagade maten-tvånget som gäller för vin och
ölservering borde också kunna leda till att man får en naturligare syn på när
under en teaterföreställning man får servera vin och öl. Varför enbart 15
minuter före andra akten men inte 15 minuter före första akten? Detta anser vi
vara en gammal fadäs i lagstiftningen som nu är mogen att rättas till.
Vi anser att lagen utvidgas så att  kommunerna bör få möjlighet att ge
tillstånd till teatrar och konsertlokaler för servering av vin och öl i samband
med en föreställning, vilket innebär även före och efter föreställningen.

Stockholm den 2 oktober 2000
Anita Jönsson (s)
Jarl Lander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)