Visby flygplats

Motion 2017/18:1197 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Visby flygplats och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inför nästa nationella infrastrukturplan se över möjligheten att bredda landningsbanan på Visby flygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett avlångt land där människor och företag är beroende av goda kommunikationer. Det gäller både på landsbygden och i staden. Det är med goda kommunikationer vi för städerna och människorna närmare varandra – samtidigt som vi skapar förutsättningar för långvarig tillväxt och fler människor i arbete. Hälften av alla persontransporter i Sverige sker med bil. Men även tåg- och flygtrafiken är viktiga komponenter i mixen av transportmedel. Allra viktigast är flyget för län som Gotland eftersom det där inte finns någon möjlighet att ta tåget eller motorvägen till övriga delar av landet.

Utöver det civila flyget är Visby flygplats också intressant för det militära flyget och Blekinge flygflottilj F 17. På marken finns en bastropp som driver Försvarsmaktens del av flygplatsen. Men landningsbanan och flygledningen är gemensam med den civila flygplatsen. Det är av godo eftersom man då kan vara säker på att flygledningstornet är ständigt bemannat – men det ställer också krav, exempelvis under övningen Aurora år 2017 när antalet starter och landningar var många.

Det är bra att Försvarsmakten har en närvaro på Gotland, med såväl mekaniserade skyttekompanier som flygvapen och svenska marinen. Gotland har ett särskilt strategiskt läge med hundraåriga anor i freds- och krigstid. Men för att Gotland fortsatt ska kunna vara ett nav i Östersjön kommer nya krav att ställas. Internationella övningar sker på dispens eftersom bland annat landningsbanan är för smal.

När internationella flygplan som exempelvis Boeing C-17 ska landa på flygplatsen krävs undantag. Flygplatsen är bara klassad för att ta emot flygplan upp till storlek C, eftersom landningsbanan byggts för reguljärflyg av mindre storlek. Men större plan som C-17 kräver egentligen en bana som tål storlek E. Något som alltså skulle kräva en utbyggnad för att få ske utan byråkratiska dispenser.

Sveriges operativa förmåga byggs starkare när vi kan samarbeta med andra länder. Vi bygger vår säkerhet gemensamt med andra länder som delar våra värderingar. Därför är det välkommet att utrustningen som Försvarsmakten använder är kompatibel med Natomedlemmars system. Men ska vi kunna öva på ett fullgott sätt, även när större enheter är på besök, krävs att vi har den nödvändiga infrastrukturen för det. Det är också strategiskt viktigt eftersom Gotland vid ett väpnat angrepp skulle behöva få mängder av materiel landat via flygplatsen. Det går också betydligt fortare om man kan använda större plan som C-17 än om man använder våra egna Hercules.

Därför bör riksdagen ställa sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Visby flygplats och inför nästa nationella infrastrukturplan se över möjligheten att bredda landningsbanan på flygplatsen.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)