med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen

Motion 2011/12:Ju12 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidigare grov eller upprepad brottslighet av allvarlig karaktär särskilt ska beaktas vid bedömningen av huruvida ett vapenbrott ska anses vara grovt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för grovt vapenbrott ska skärpas från lägst fängelse i sex månader till lägst fängelse i ett år.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillstyrka Tullverkets förslag om att tillståndsbevis ska uppvisas för Tullverket i samband med gränspassering och införsel av vapen.

Bestämmelser om grovt vapenbrott

Under punkt 4.1 i propositionen föreslår regeringen tre förtydligande bestämmelser för vad som särskilt ska beaktas vid bedömande huruvida ett vapenbrott ska anses grovt. Dessa berör förenklat om vapnet innehafts på allmän plats eller vid skolområde, om vapnet varit särskilt farligt samt antalet vapen. Förslagen i utredningen som föranledde propositionen överensstämmer ej helt med regeringens förslag. Utredningen föreslog istället att hänsyn delvis ska tas till om vapnet befaras komma till brottslig användning. Precis som regeringen samt flera remissinstanser anser vi att en sådan formulering kan anses vara allt för vidsträckt samt att mer precisa formuleringar bör användas. Samtidigt befarar vi att regeringens nya förslag i propositionen sammantaget är allt för snäva. I det inledande stycket 3.1 hänvisar regeringen till att kriminella personers användning av skjutvapen ökar och att skjutvapen utgör en förutsättning för grova brott med svåra följder. På grund av denna problemformulering som vi sverigedemokrater också delar yrkar vi på att en fjärde bestämmelse ska läggas till förslaget. Den fjärde bestämmelsen bör innehålla innebörden att hänsyn även ska tas till om den som gjort sig skyldig till vapenbrott tidigare gjort sig skyldig till grov brottslighet eller upprepad brottslighet av allvarlig karaktär.

Skärpt straffskala för grovt vapenbrott

Vidare under punkt 4.1 i propositionen gör regeringen bedömningen att nuvarande straffskala för grovt vapenbrott ska behållas. Nuvarande straffskala gör gällande att den som fälls för grovt vapenbrott ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. I propositionen hänvisas till Rikspolisstyrelsen som anser att användningen av enhandsvapen och helautomatiska vapen i kriminella sammanhang utgör ett stort och växande problem. Enligt myndigheten har andelen våldsbrott med dödlig utgång då skjutvapen använts ökat. Vidare menar man att mord och väpnade uppgörelser i kriminella miljöer på senare tid kommit att utgöra ett sådant problem att situationen kan betecknas som akut. Rikspolisstyrelsen har därför förordat att straffet för grovt vapenbrott ska höjas till fängelse i minst två år. Speciellt för brott som avser enhandsvapen eller helautomatiska vapen har man också förordat höjt maxstraff till fängelse i sex år. Regeringen i sin tur instämmer delvis och menar att det kan ifrågasättas om nuvarande lagstiftning verkligen speglar brottstypens allvar och ger tillräckligt utrymme för att på ett nyanserat sätt beakta allvaret i de mest klandervärda vapenbrotten. Regeringen menar dock samtidigt att man har för avsikt att tillsätta en ny utredning med uppdrag att lämna förslag på ytterligare straffskärpningar och att denna måste föregå någon straffskaleförändring. Vi sverigedemokrater anser att regeringen måste vidta snabbare åtgärder för att ta itu med situationen som Rikspolisstyrelsen betecknar som akut. Denna situation har tyvärr redan blivit en olycklig del av vardagen för invånare i t.ex. Malmö. Vi yrkar därför att regeringen redan nu bör höja straffskalan för grovt vapenbrott till fängelse i lägst ett år i väntan på ny utredning.

Uppvisande av tillståndsbevis till tullen

Under punkt 4.4 i propositionen framgår att Tullverket vill att tillståndsbevis ska uppvisas för Tullverket i samband med gränspassering och införsel av vapen. Enligt Tullverket skulle detta öka möjligheterna att kontrollera vilka vapen som förs in till Sverige och dessutom underlätta att beivra en utebliven anmälan om införsel som smugglingsbrott. Regeringens motargument är att nuvarande förslag om straffansvar vid utebliven anmälan utgör en tillräcklig åtgärd för att upprätthålla anmälningsskyldigheten vid införsel av vapen. Motargumentet berör alltså endast anmälningsskyldigheten. Det motsäger därmed inte Tullverkets argument om att uppvisande av tillstånd vid gränspassering skulle öka möjligheterna till kontroll av vilka specifika vapen som förs in och därmed också straffrättslig uppföljning av utebliven anmälan. Vi sverigedemokrater ser med oro på hur insmugglade illegala vapen används vid grova brott i Sverige1. Samtidigt är vi medvetna om hur Tullverkets bemanning minskat sedan 90-talet och vårt inträde i Schengenområdet. Som en följd av detta är vi övertygade om att våra gränskontroller behöver stärkas för att förhindra antalet illegala vapen som införs. Jag yrkar därför att Tullverkets förslag om striktare kontroller bör tillstyrkas av regeringen.

Stockholm den 11 april 2012

Kent Ekeroth (SD)


[1]

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rekordbeslag-av-illegala-vapen-i-ar_1569201.svd

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)