med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen

Motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP)

av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att olovlig införsel av vapen och ammunition till Sverige ska utgöra ett grovt smuggelbrott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påföljdsminimun för grovt smuggelbrott vid olovlig införsel av vapen och ammunition ska vara minst två års fängelse.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Rikspolisstyrelsen ska ges i uppdrag att årligen till regeringen rapportera om tillämpningen av vapenlagstiftningen och andra förhållanden av betydelse på området.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Tullverket ska ges i uppdrag att till regeringen redovisa ett förslag på handlingsplan för att kraftigt minska antalet olovligen införda vapen i landet.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Tullverket ska ges i uppdrag att årligen till regeringen redovisa mängden olovligen införda vapen och ammunition och de huvudsakliga åtgärder som vidtagits för att minska den olovliga införseln.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Tullverket och Brottsförebyggande rådet tillsammans ska utveckla statistik för att redovisa smuggelbrott när det gäller vapen och ammunition.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vapenamnesti hösten 2012.

Motivering

Vapen används till mycket stor del i de mord, dråp, rån och annan grov brottslighet som förekommer i Sverige. Även fall i vårt närområde och i USA har under en längre tid visat detta. Det handlar om såväl vapen som innehas olovligen, som vapen som används för olovliga syften.

En bekämpning av de olagliga vapnen är en för Miljöpartiet de gröna prioriterad fråga för att öka människors upplevda trygghet och minska den faktiska brottsligheten i samhället. Utöver de åtgärder regeringen nu ska utreda i särskild ordning (jfr dir. 2012:19 Skärpningar i vapenlagstiftningen) och de som nu föreslås i propositionen anser vi att ett antal andra åtgärder behöver vidtas. Detta då dels de åtgärder som beskrivs i propositionen i huvudsak inte av oss uppfattas inriktade mot de som begår grova brott, dels det krävs skarpare och fler åtgärder.

Stoppa vapensmugglingen

Ingen vet i dag hur mycket vapen och ammunition som olovligen smugglas in eller ut ur landet. Tullverkets lagliga möjligheter att ingripa mot smuggling har också försämrats sedan landets inträde i Europeiska unionen. Till detta kommer den ökade internationella rörligheten i stort och de möjligheter till inköp och kontakter internet medger.

Av Brottsförebyggande rådets officiella statistik om smugglings- och tullbrotten framgår inte hur många av dessa som avser vapen och ammunition. En sådan statistik behövs för att samhället bättre ska kunna följa effekter av vidtagna åtgärder mot smugglingen. Vad som däremot finns är statistiken avseende vapenbrott, där det framgår att antalet anmälda brott under perioden 2006 till och med 2011 legat stadigt kring 13 000 anmälda brott per år.

Att det förekommer smuggling av vapen och ammunition är dock klart, liksom att dessa vapen används i grov brottslighet i landet. I dag är påföljden för smuggling av vapen och ammunition för ett normalbrott böter eller fängelse i högst två år. För grovt brott gäller att påföljden är mellan sex månader och högst sex års fängelse.

Vi menar att straffet för att smuggla vapen och ammunition in i landet måste höjas avsevärt. Att införa ett vapen olovligen i landet måste jämställas med några av de grövsta brotten som finns i landet med tanke på de effekter användandet av vapnet och ammunitionen kan få. Detta medför också att andra tvångsmedel blir tillgängliga för de brottsbekämpande myndigheterna, än som är fallet i dag. Vi anser därför att smuggling av vapen och ammunition alltid ska utgöra ett grovt brott och att minimipåföljden för detta ska höjas till lägst två års fängelse. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Utöver den straffskärpning vi anser behövs, ska en särskild utredare efter regeringens uppdrag (jfr dir. 2012:19) lämna förslag på hur det grova vapenbrottet bör förändras. Vi anser att denna påföljdsskärpning måste kombineras med den ovan beskrivna avseende smuggelbrottet.

Vapen och ammunition förs in i landet på många olika sätt och på många olika vägar. Vi anser att Tullverket bör ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur smugglingen kan minskas, vilken sedan ska redovisas för regeringen och utgöra ett underlag för kommande åtgärder. Tullverket bör därefter årligen inrapportera till regeringen antalet misstänkta brott och de huvudsakliga åtgärder som vidtagits med anledning därav. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Bättre kunskap om mängden vapen i Sverige

Kriminalstatistiken är som ovan redovisats bristfällig. Detta gäller även Tullverkets och Rikspolisstyrelsens rapporteringsskyldighet till regeringen avseende vapenbrott och olovligen införda vapen och ammunition. Rikspolisstyrelsens rapporteringsskyldighet upphörde efter utgången av år 2006 och någon särskild redovisning från Tullverket avseende smuggling av vapen och dylikt har inte kunnat återfinnas.

Miljöpartiet anser att den offentliga statistiken över till landet olovligen införda vapen och ammunition måste förbättras. Det arbetet bör ledas av Tullverket tillsammans med Brottsförebyggande rådet, som sedan redovisar statistiken i den samlade kriminalstatistiken. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Vi anser även att Rikspolisstyrelsens årliga redovisning av vapenbrotten till regeringen ska återupptas. Även detta bör riksdagen som sin mening ge riksdagen till känna.

En vapenamnesti

Under mars till och med maj år 2007 kunde allmänheten anonymt lämna in illegala vapen till polisen, utan att riskera rättslig påföljd. Detta medförde att nästan 14 000 vapen och vapendelar samt 14 ton ammunition lämnades in, enligt Statens kriminaltekniska laboratoriums redovisning till Rikspolisstyrelsen.

Justitieministern har aviserat att en ny amnesti kan vara tänkbar men har inte angett när, var eller hur. Miljöpartiet anser att en vapenamnesti liknande den år 2007 behöver genomföras under hösten 2012, för att så snart som möjligt få bort illegala vapen från landet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 11 april 2012

Maria Ferm (MP)

Agneta Börjesson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)