om vissa handikappfrågor

Motion 1987/88:Sf268 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

av Bengt Westerberg m. fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88: Sf 268

av Bengt Westerberg m. fl. (fp)
om vissa handikappfrågor

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So235 hemställs

1. att riksdagen beslutar om en ändring av beräkningsgrunden för
vårdbidrag av handikappat barn så att det utgår med 2,5 basbelopp
vid helt vårdbidrag,

2. att riksdagen för budgetåret 1988/89 anslår 783 000 000 kr. på
anslaget C 3. Vårdbidrag för handikappade barn,

3. att riksdagen med avslag på regeringens förslag i denna del beslutar
att slopa 60-dagarsgränsen för tillfällig föräldrapenning,

4. att riksdagen beslutar om en lagändring som ger föräldrar med
vårdbidrag rätt till tillfällig föräldrapenning i de fall det är fråga om
en tillfällig försämring av det handikapp som ligger till grund för
vårdbidraget,

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett system som
ger föräldrar med svårt handikappade vuxna barn möjligheten att erhålla
ledighet och ersättning för vård av barnet om det blir sjukt,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att förtidspensionering av handikappade som
studerar bör undvikas,

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om överföring av resurser från socialförsäkringssektorn
till arbetsmarknadspolitiska åtgärder,

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett förbättrat bilstöd,

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en skyndsam handläggning av förstärkt bilstöd
till handikappade,

10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om hjälpmedelsförsörjningen.

Stockholm den 22 januari 1988
Bengt Westerberg (fp)

Ingemar Eliasson (fp) Kerstin Ekman (fp)

Karin Ahrland (fp) Birgit Friggebo (fp)

Anne Wibble (fp) Jan-Erik Wikström (fp)

Barbro Sandberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)