med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor

Motion 2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser ändrade regler för modersmålsundervisning för nationella minoriteter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte göra något undantag i fråga om legitimationskrav för lärare och förskollärare vid fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas ansvar för resursfördelningen mellan skolor och områden.

Motivering

Regeringen föreslår i sin proposition 2013/14:148, 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap 7 §, att utöka modersmålsundervisningen för nationella minoriteter till att gälla även elever som inte har grundläggande kunskaper i modersmålet. Dessutom ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort. Vi anser att de krav som nu gäller är fullt rimliga, speciellt med tanke på att Skolverket föreslår Europarådets ramkonvention som definition på minoritetstillhörighet. Enligt denna konvention ”skall varje individ själv avgöra om han eller hon anser sig tillhöra en nationell minoritet och om han eller hon vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder minoriteten”. Definitionen på tillhörighet till en minoritet är ytterst svävande och godtycklig, och tillsammans med regeringens nya förslag blir definitionen mycket otillfredsställande.

Vi anser inte att det finns tillräckliga skäl att undanta modersmålslärare från legitimationskrav på längre sikt, som regeringen föreslår (2 kap. 20 §), utan de modersmålslärare som undervisar i nationella minoritetsspråk och även de som undervisar i övriga modersmål bör på sikt ha en legitimation anpassad för modersmålslärare. Vi föreslår att även modersmålslärare omfattas av krav på legitimation.

Regeringen föreslår (2 kap. 17 §) att lärare och förskollärare som saknar legitimation både ska få bedriva undervisning i fristående förskolor med speciell pedagogisk inriktning och fristående skolor med speciell pedagogisk inriktning. Dessutom föreslås att dessa lärarkategorier ska få anställas utan tidsbegränsning. Vi menar att det på sikt är en rättvisefråga och en kvalitetsfråga att även förskollärare och lärare vid dessa fristående utbildningsanstalter har lärarlegitimation. Därför föreslår vi att legitimationskravet gäller även lärare och förskollärare vid fristående skolor och förskolor med speciell pedagogisk inriktning.

Regeringen föreslår i sin proposition att skollagen (2 kap. 8 a §) ska förtydligas gällande kommunernas ansvar att fördela resurser efter elevernas behov och förutsättningar, för att eftersträva en jämlik skola. Förtydligandet är tyvärr inte tillräckligt tydligt då det inte står efter vilka parametrar kommunerna ska fördela resurserna. Om Skolinspektionen ska tillse att kommunerna efterlever skollagen, måste Skolinspektionen veta vad som ska beaktas.

Stockholm den 2 april 2014

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-08 Hänvisning: 2014-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)