med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor

Motion 2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP)

av Jabar Amin (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om staten inte bara bör lagstifta om en ökad differentiering i resursfördelningen utan att bättre stödja att så kan ske.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga i skollagen att alla elever har rätt att få det stöd som krävs oavsett funktionsförmåga.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i skollagen bör specificeras att undantagen för legitimation i fristående förskolor och fritidshem gäller Waldorfförskolor och Waldorffritidshem och att specifik sådan utbildning i stället ska ge behörighet.

Ökad differentiering i resursfördelningen

Miljöpartiet välkomnar att krav på resursfördelning flyttas från förarbeten till skollagstexten. Mer resurser behöver hamna där de behövs som mest i skolan. Däremot är det viktigt att skolhuvudmännen får bättre stöd i hur så ska kunna ske. Utan att styra exakt hur varje huvudman ska göra bör staten, genom lämplig myndighet, ta fram stödmaterial och verktyg, med stöd i vetenskap, som möjliggör en ökad differentiering i skolans resursfördelning. Skolinspektionen uttrycker i sitt remissvar att det inte finns någon möjlighet för den att i sin granskning avgöra huruvida en resursfördelning är ändamålsenlig eller inte. Det utgör ytterligare ett argument för varför staten inte bara bör lagstifta om ökad differentiering i resursfördelningen utan också bättre stödja att så kan ske. Detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Alla elever har rätt att få det stöd som krävs oavsett funktionsförmåga

Miljöpartiet välkomnar intentionen i lagförslaget om att elever med funktionsnedsättning också ska kunna få stöd att nå så långt det är möjligt. Vi har länge jobbat för att en sådan ändring ska ske. Däremot är formuleringen i propositionen alltför individfokuserad. I förslaget står det att elever med funktionsnedsättning som har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Snarare borde skollagen förtydliga att alla elever har rätt att få det stöd som krävs oavsett funktionsförmåga. Detta ger riksdagen regeringen till känna.

Waldorfförskolor och Waldorffritidshem

Föreslagna förändringar i skollagen gällande att lärare och förskollärare som saknar legitimation och behörighet för undervisningen ska få bedriva undervisning i fritidshem och förskolor med särskild pedagogisk inriktning, om verksamheten bedrivs av en enskild bör specificeras för att inte framstå som alltför otydliga. Undantagen för legitimation i fristående förskolor och fritidshem gäller Waldorfförskolor och Waldorffritidshem och där finns specifik sådan utbildning som i stället ska ge behörighet. Detta ger riksdagen regeringen till känna.

Stockholm den 2 april 2014

Jabar Amin (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-08 Hänvisning: 2014-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)