Vittnesersättning i domstolar

Motion 1998/99:Ju402 av Yvonne Ångström (fp)

av Yvonne Ångström (fp)
Enligt de regler som idag gäller för vittnen och målsägande
som åberopas av åklagare - dvs. nästan alla som hörs i
brottmål - kan ersättning för inkomstförlust utgå med
maximalt 300 kronor. Det kan möjligen vara tillräckligt för
det vittne som bor relativt nära en domstol. Men för den som
har långt avstånd till domstolen kan ibland enbart restiden
uppgå till 5-6 timmar enkel väg.
Som exempel kan nämnas vad som händer när en person i Tärnaby i
Västerbotten kallas att vittna vid Hovrätten för Övre Norrland i Umeå.
Vederbörande måste åka 38 mil enkel väg, dvs. 76 mil totalt. Det är i prakti-
ken omöjligt att klara denna resa plus inställelsen i domstolen på en
arbetsdag. Ofta krävs övernattning.
Vidare utgår dagtraktamenten på högst 60 kronor - det täcker svårligen de
kostnader en person har som måste vara borta hemifrån i kanske ett dygn.
De nämnda reglerna finns i förordningen (1982:805) om ersättning av
allmänna medel till vittnen m.m. som rimligen bör ses över med hänsyn till
de angivna förhållandena.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till
vittnen m.m. bör ses över i syfte att möjliggöra ökad ersättning för vittnen i
domstol.

Stockholm den 20 oktober 1998
Yvonne Ångström (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)