Vuxnas lärande

Motion 2007/08:Ub408 av Åsa Lindestam (s)

av Åsa Lindestam (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samverkan mellan myndigheter vad gäller vuxnas lärande.

Motivering

Under en följd av år fick många människor en andra och för dem oerhört viktig utbildningsmöjlighet via Kunskapslyftet. Det var bra och andelen som efter Kunskapslyftet höjt sin formella kompetens är betydande.

Nu är kunskapslyftssatsningen över. Många människor står ändå utanför den ordinarie arbetsmarknaden, det är långtidsarbetslösa, det är människor som befinner sig i olika program och åtgärder och det är också långtidssjukskrivna. Många av dem har också ett stort behov av att höja sin utbildningsnivå. Vissa av dem kan komma ifråga för olika former av studiestöd samtidigt som åter andra saknar den möjligheten.

Jag menar att ett flexiblare användande av ersättningar från arbetslöshetskassor och försäkringskassor skulle kunna höja dessa människors möjlighet till att komma in på arbetsmarknaden betydligt. Möjligheten att läsa med bibehållen a-kasseersättning eller sjukpenning skulle hjälpa många att bli anställningsbara. Vad gäller långtidssjukskrivna skulle möjligheten att läsa som rehabilitering också kunna ha ett annat värde, att komma tillbaka till sin arbetsplats med stärkt kompetens.

Stockholm den 3 oktober 2007

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)