Ytterligare dubbelspår på Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg

Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens utökning av nyttjande och transporter på järnväg har skapat flaskhalsproblematik inom järnvägsnätet. Västra stambanan, den viktiga järnvägslänken mellan Göteborg och Stockholm, är ett exempel där denna problematik finns och lider idag av kapacitetsproblem. Idag trängs snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg på Västra stambanan och det finns ett starkt behov av säkerställda investeringar de närmaste åren för att öka transportkapaciteten. Ett prioriterat projekt för att möta det utökade behovet är att bygga ytterligare dubbelspår på sträckan mellan Alingsås och Göteborg på Västra stambanan. Dock saknas denna satsning i Trafikverkets nationella plan för transportinfrastruktur 2018–2029.

För att säkerställa driftssäkerhet och kapacitetsbehov för Västra stambanan och också främja ett utökat nyttjande av järnväg för resande och transporter bör en byggnation av ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg genomföras snarast möjligt under kommande år.

Projektering och byggnation av ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg bör inkluderas i en uppdaterad infrastrukturplan med färdigställande av ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg senast 2022.

Ingemar Kihlström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-14 Granskad: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)