Yttrandefriheten

Motion 1998/99:K230 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)
FN:s artiklar om mänskliga fri- och rättigheter garanterar,
oavsett åsikt, yttrandefrihet för alla. Artiklarna skrevs av
andra världskrigets segermakter (inklusive Sovjetunionen
där de förvisso aldrig tillämpades) i syfte att hindra
uppkomsten av de totalitära ideologier som orsakade kriget.
Beklagligt är att Sverige inte helt lever upp till nämnda
artiklar.
FN:s artiklar innehåller ett moment 22 som i ett demokratiskt styrelseskick
aldrig kan undvikas. Artiklarna ger nämligen yttrandefrihet även för före-
språkare av de ideologier man avsåg bekämpa. Så måste det vara i en
utvecklad demokrati. Tyvärr uppfyller Sverige inte det kriteriet.
För en tid sedan fälldes vid domstol en doktorand i Umeå därför att denne
initierat ett föredrag vid stadens universitet om nazismen av en nazist. Även
nazisten dömdes.
Nuvarande lagstiftning innebär i praktiken, som i Umeåfallet, att de
studenter som bevistade ovan nämnda föreläsning förklarades icke kompe-
tenta att självständigt sortera bort och ta ställning till nazistiska budskap.
Domslutet är generande för Sverige som demokrati och vittnar om att
samhället inte tilltror medborgarna förmåga till eget ställningstagande. Enligt
uppgift i medierna har vid Umeå universitet representanter för Nordkoreas
ambassad tillåtits föreläsa utan att detta orsakat reaktioner.
Att nazismen skall bekämpas är förhoppningsvis de flesta medvetna om
och det påståendet ifrågasätter få. Däremot är det förvånansvärt att kommu-
nismen mot bakgrund av lagstiftningen tillåts agera utan inskränkningar trots
att i den ideologins namn har fler brott mot mänskligheten begåtts jämfört
med nazismen.
I ett demokratiskt samhälle som Sverige tyvärr fullt ut inte är skall alla
åsikter, även de mest extrema, tillåtas framföras. Det måste vara upp till varje
medborgare att värdera budskapens bärighet. Yttrandefriheten får aldrig
baseras på trender eller politikers tyckande då gränsdragningar mellan
acceptabelt och inte acceptabelt aldrig får göras.
Lagstiftningen bör ändras i så måtto att FN:s regler om mänskliga fri- och
rättigheter avseende åsikt- och yttrandefrihet till fullo levs upp till. Alla
skall
ha rätt att propagera för sin åsikt. Således bör såväl kommunister som
nazister erhålla möjlighet att framföra sina ideologier utan att riskera bli
dömda av domstol för detta.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att yttrandefrihet bör garanteras åt alla.

Stockholm den 15 oktober 1998
Sten Andersson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)