Allas kunskap - allas bildning

Proposition 2013/14:172

Regeringens proposition 2013/14:172

Allas kunskap – allas bildning

Prop.

2013/14:172

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Maria Arnholm

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett mål för folkbildningspolitiken. En ny, egen målformulering för den statliga folkbildningspolitiken förtydligar statens ambitioner med politiken och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. Målet för vuxenutbildningen omfattar i dag även folkbildningspolitiken.

Det föreslås ett tillägg i ett av de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen.

Vidare föreslås att de av riksdagen fastställda sju verksamhetsområdena upphävs.

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-07 Bordläggning: 2014-03-10 Hänvisning: 2014-03-11 Motionstid slutar: 2014-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)