Allmännyttiga bostadsföretag

Proposition 2001/02:58

Regeringens proposition 2001/02:58

Allmännyttiga bostadsföretag

Prop.

2001/02:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 november 2001

Lena
Hjelm-Wallén

Lars-Erik
Lövdén

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny lag om allmännyttiga bostadsföretag införs. Lagförslaget innehåller en definition av allmännyttigt bostadsföretag samt förutsättningarna för att bli och förbli sådant företag. I lagen föreskrivs bland annat att vinstutdelningen i företagen skall begränsas till en av regeringen årligen fastställd nivå.

Lagförslaget möjliggör också för andra än kommunerna att helt eller delvis vara ägare av allmännyttiga bostadsföretag under förutsättning att de agerar utifrån
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-11-28 Bordläggning: 2001-11-28 Hänvisning: 2001-11-29 Motionstid slutar: 2001-12-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (10)