Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Proposition 2018/19:79

Regeringens proposition 2018/19:79

Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna

Prop.

avfallstransporter

2018/19:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Isabella Lövin (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Straffansvaret för otillåten avfallstransport ska omfatta den som anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå till ett land utanför EU i strid med avfallstransportförordningen. Förslaget innebär att brottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-16 Bordlagd: 2019-04-23 Hänvisad: 2019-04-24 Motionstid slutar: 2019-05-08
Förslagspunkter (1)