Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

Proposition 2016/17:44

Regeringens proposition 2016/17:44

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

Prop.

2016/17:44

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 november 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition redogörs för de ändringar i svensk rätt som bedöms vara nödvändiga som en följd av de ändringar i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen, som har tillämpats sedan den 1 september 2016. Propositionen innehåller förslag till ändringar i tullagen (2016:253).

Ändringarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-11-29 Bordlagd: 2016-11-29 Hänvisad: 2016-11-30 Motionstid slutar: 2016-12-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)