Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter

Proposition 2019/20:161

Regeringens proposition 2019/20:161

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller

Prop.

medicintekniska produkter

2019/20:161

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 april 2020

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentet och rådet har beslutat att skjuta fram den dag som förordningen (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter ska börja tillämpas med ett år. Förordningen ska således börja tillämpas den 26 maj 2021 i stället för den 26 maj 2020.

I denna proposition föreslås det därför att övergångsbestämmelserna till lagen om medicintekniska produkter och lagen om ackreditering och teknisk kontroll ska ändras.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 26 maj
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-04-30 Bordlagd: 2020-04-30 Hänvisad: 2020-04-30 Motionstid slutar: 2020-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)