Ändring i det nordiska skatteavtalet

Proposition 2018/19:126

Regeringens proposition 2018/19:126

Ändring i det nordiska skatteavtalet

Prop.

2018/19:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2019

Stefan Löfvén

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt – med anledning av detta protokoll – antar en lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Protokollet innebär att nya internationella minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för det s.k.
BEPS-projektet
införs i det nordiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-06-11 Bordlagd: 2019-06-11 Hänvisad: 2019-06-12 Motionstid slutar: 2019-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)