Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

Proposition 2018/19:41

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

Regeringens proposition 2018/19:41

Ändringar i lagen om elektronisk

Prop.

kommunikation, toppdomänlagen

2018/19:41

och radioutrustningslagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 januari 2019

Stefan Löfven

Anders Ygeman (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-02-05 Bordlagd: 2019-02-05 Hänvisad: 2019-02-06 Motionstid slutar: 2019-02-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)