Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

Proposition 2018/19:111

Regeringens proposition 2018/19:111

Ändringar i lagen om marktjänster

Prop.

på flygplatser

2018/19:111

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen är genomfört i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse påtalat brister i genomförandet. För att komma till rätta med dessa brister lämnas i propositionen förslag på ändringar i den lagen.

I propositionen föreslås bland annat att ett tillsynssystem ska införas med möjlighet för tillsynsmyndigheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Bordlagd: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12 Motionstid slutar: 2019-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)