Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter

Proposition 2012/13:157

Regeringens proposition 2012/13:157

Anmälan enligt tjänstedirektivet av

Prop.

förslag till vissa kommunala föreskrifter

2012/13:157

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

När statliga eller kommunala myndigheter tar fram förslag till föreskrifter eller ändrar befintliga krav som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänst aktualiseras enligt direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (EU:s tjänstedirektiv) en anmälningsskyldighet i förhållande till kommissionen och övriga medlemsstater.

I propositionen föreslås att lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden kompletteras med en bestämmelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-06-04 Bordläggning: 2013-06-04 Hänvisning: 2013-06-05 Motionstid slutar: 2013-06-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)