Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Proposition 2017/18:254

Anpassning av Utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Regeringens proposition 2017/18:254

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s

Prop.

dataskyddsförordning

2017/18:254

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 april 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i propositionen förslag som anpassar utlännings- datalagen till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Svenska författningar behöver dock anpassas för att säkerställa att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Förslagen innebär bl.a. att hänvisningarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-05-02 Bordlagd: 2018-05-02 Hänvisad: 2018-05-03 Motionstid slutar: 2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)