Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

Proposition 2017/18:112

Regeringens proposition 2017/18:112

Anpassningar av registerförfattningar på

Prop.

arbetsmarknadsområdet till EU:s

2017/18:112

dataskyddsförordning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

En ny lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador föreslås. Den nya lagen bidrar till öppenhet och förutsebarhet i verksamheten.

Det föreslås också anpassningar till EU:s dataskyddsförordning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Bordlagd: 2018-03-01 Hänvisad: 2018-03-02 Motionstid slutar: 2018-03-16
Förslagspunkter (4)