Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Proposition 2018/19:106

Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Regeringens proposition 2018/19:106

Anpassningar av svensk lag med anledning av

Prop.

EU-förordningen
om säkerhetsdetaljer på

2018/19:106

läkemedel

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att anpassa

svensk rätt till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av

den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de

säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-04-09 Bordlagd: 2019-04-09 Hänvisad: 2019-04-10 Motionstid slutar: 2019-04-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)