Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

Proposition 2020/21:189

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

Regeringens proposition 2020/21:189

Anpassningar till EU:s

Prop.

marknadskontrollförordning

2020/21:189

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 april 2021

Stefan Löfven

Anna Hallberg (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår anpassningar av bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Anpassningarna innebär att marknadskontroll- myndigheterna får befogenheter för att kontrollera produkter som i huvudsak motsvarar de befogenheter de har i dag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 16 juli 2021.

1

Prop. 2020/21:189

2

Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-05-04 Bordlagd: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05 Motionstid slutar: 2021-05-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (9)