Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1

Proposition 2016/17:197

Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1

Regeringens proposition 2016/17:197

Anpassningar till EU:s nya förordningar om

Prop.

medicinteknik – del 1

2016/17:197

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 1 juni 2017

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att flytta över ansvaret för anmälda organ på det medicintekniska området från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) till den myndighet som rege- ringen bestämmer. Förslagen syftar också i övrigt till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets
EU-förordningar
på det medicintekniska området. Förordningarna rör medicintekniska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-06-07 Bordlagd: 2017-06-07 Hänvisad: 2017-06-08 Motionstid slutar: 2017-09-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)