Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Proposition 2018/19:55

Regeringens proposition 2018/19:55

Avtal om social trygghet mellan Sverige och

Prop.

Filippinerna

2018/19:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om
ålders-,
efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Avtalet innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-03-07 Bordlagd: 2019-03-07 Hänvisad: 2019-03-08 Motionstid slutar: 2019-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)