Barns möjlighet att få vård

Proposition 2011/12:53

Regeringens proposition 2011/12:53

Barns möjlighet att få vård

Prop.

2011/12:53

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 december 2011

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Det förekommer att barn i vissa fall inte får den hälso- och sjukvård och de sociala insatser som krävs eftersom vårdnadshavarna inte är överens. Problemet har påtalats av bl.a. barnrättsorganisationer och vårdgivare.

I propositionen föreslås det att, om den ena vårdnadshavaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-12-29 Bordläggning: 2012-01-16 Hänvisning: 2012-01-17 Motionstid slutar: 2012-01-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)