Begränsning av mangan i dieselbränslen

Proposition 2014/15:113

Regeringens proposition 2014/15:113

Begränsning av mangan i dieselbränslen

Prop.

2014/15:113

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 maj 2015

Stefan Löfven

Åsa Romson

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att drivmedelslagen (2011:319) kompletteras med bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i dieselbränslen till högst 2 milligram mangan per liter. Vidare föreslås att hänvisningarna till Svensk Standard uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av
SS-EN
14214 och SS 155116.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

1

Prop. 2014/15:113

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-05-26 Bordlagd: 2015-05-26 Hänvisad: 2015-05-27 Motionstid slutar: 2015-06-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)