Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007

Proposition 2006/07:1

Bilaga 1

Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

Bilaga 1

Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007

Innehållsförteckning

1TU

UT

SpecifikationTU

av statsbudgetens utgifter för 2007UT................................................

5

2TU

UT

SpecifikationTU

av statsbudgetens inkomster för 2007UT..........................................

21

3

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

1 Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2007

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2007. Anslagen är fördelade på utgiftsområden och politikområden. Samtliga anslag är ramanslag.

1000-tal
kronor

1

Rikets styrelse

10 676 842

27

Mediepolitik

722
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)