Bilaga 1

Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

1 Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2007

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2007. Anslagen är fördelade på utgiftsområden och politikområden. Samtliga anslag är ramanslag.

    1000-tal kronor
1 Rikets styrelse 10 676 842
27 Mediepolitik 722 209
1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden 6 412
2 Presstöd 567 119
3 Stöd till radio- och kassettidningar 126 156
4 Radio- och TV-verket 11 996
5 Granskningsnämnden för radio och TV 10 526
32 Regional samhällsorganisation 2 395 499
1 Länsstyrelserna m.m. 2 360 522
2 Kommunala samverkansorgan m.m. 34 977
45 Samepolitik 25 803
1 Sametinget 25 803
46 Demokrati 92 489
1 Allmänna val och demokrati 24 090
2 Justitiekanslern 21 619
3 Datainspektionen 31 910
4 Svensk författningssamling 845
5 Valmyndigheten 14 025
47 Minoritetspolitik 10 437
1 Åtgärder för nationella minoriteter 10 437

5

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
90 Anslag som inte ingår i något politikområde 7 430 405
1 Kungliga hov- och slottsstaten 98 150
2 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 771 124
3 Riksdagens förvaltningskostnader 733 737
4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 63 289
5 Regeringskansliet m.m. 5 580 760
6 Stöd till politiska partier 170 200
7 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-  
  information 13 145
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 873 471
01 Effektiv statsförvaltning 10 175 573
1 Konjunkturinstitutet 47 640
2 Ekonomistyrningsverket 102 077
3 Statskontoret 52 189
4 Täckning av merkostnader för lokaler 422
5 Statistiska centralbyrån 473 814
6 Kammarkollegiet 30 933
7 Nämnden för offentlig upphandling 8 247
8 Verket för förvaltningsutveckling 55 511
9 Ekonomiska rådet 2 507
10 Arbetsgivarpolitiska frågor 7 443
11 Statliga tjänstepensioner m.m. 8 909 860
12 Statliga kompetensöverföringsjobb 225 000
13 E-legitimationer 12 930
14 Bidragsfastigheter 247 000
02 Finansiella system och tillsyn 485 500
1 Finansinspektionen 187 943
2 Insättningsgarantinämnden 17 669
3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 270 121
4 Bokföringsnämnden 8 367
5 Avsättning för garantiverksamhet 1 400
90 Anslag som inte ingår i något politikområde 1 212 398
1 Riksrevisionen 282 538
2 Försök med trängselskatt i Stockholm 929 860
3 Skatt, tull och exekution 9 324 773
03 Skatt, tull och exekution 9 324 773
1 Skatteverket 6 241 725
2 Kronofogdemyndigheten 1 610 056
3 Tullverket 1 472 992

6

    PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
    1000-tal kronor
4 Rättsväsendet 30 753 868
04 Rättsväsendet 30 753 868
1 Polisorganisationen 16 728 635
2 Säkerhetspolisen 783 623
3 Åklagarmyndigheten 897 050
4 Ekobrottsmyndigheten 362 647
5 Sveriges Domstolar 4 205 208
6 Kriminalvården 6 088 454
7 Brottsförebyggande rådet 60 263
8 Rättsmedicinalverket 241 367
9 Gentekniknämnden 3 889
10 Brottsoffermyndigheten 29 703
11 Ersättning för skador på grund av brott 89 474
12 Rättsliga biträden m.m. 1 225 657
13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 27 163
14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 578
15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 157
5 Internationell samverkan 1 497 701
05 Utrikes- och säkerhetspolitik 1 497 701
1 Bidrag till vissa internationella organisationer 1 056 654
2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 133 686
3 Nordiskt samarbete 13 995
4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse  
  kostnader för rättsväsendet 3 826
5 Inspektionen för strategiska produkter 24 903
6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande  
  säkerhetspolitik och nedrustning 34 655
7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut  
  (SIPRI) 27 067
8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 12 332
9 Svenska institutet 87 836
10 Information om Sverige i utlandet 14 579
11 Samarbete inom Östersjöregionen 88 168
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 44 163 964
06 Totalförsvar 40 198 125
1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande  
  truppinsatser m.m. 20 452 062
2 Materiel och anläggningar 17 600 235
3 Forskning och teknikutveckling 1 159 785
4 Totalförsvarets pliktverk 204 941
5 Försvarshögskolan 32 533
6 Försvarets radioanstalt 514 517

7

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
7 Totalförsvarets forskningsinstitut 57 049
8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 68 211
9 Nämnder m.m. 5 901
10 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och  
  exportstöd m.m. 102 891
07 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar 3 631 346
1 Kustbevakningen 777 741
2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 39 850
3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 21 080
4 Samhällets skydd mot olyckor 669 489
5 Krisberedskap 1 711 976
6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet 35 000
7 Krisberedskapsmyndigheten 165 671
8 Styrelsen för psykologiskt försvar 32 539
9 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst  
  enligt avtal 178 000
34 Miljöpolitik 291 908
1 Statens strålskyddsinstitut 118 953
2 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 99 301
3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 73 654
38 Näringspolitik 42 585
1 Elsäkerhetsverket 42 585
7 Internationellt bistånd 26 656 588
08 Internationellt utvecklingssamarbete 26 656 588
1 Biståndsverksamhet 25 930 841
2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 622 583
3 Nordiska Afrikainstitutet 14 336
4 Folke Bernadotteakademin 30 828
5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 40 000
6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssam-  
  arbete 18 000
8 Migration 5 032 876
12 Migrationspolitik 5 032 876
1 Migrationsverket 1 657 784
2 Ersättningar och bostadskostnader 1 999 950
3 Migrationspolitiska åtgärder 324 167
4 Domstolsprövning i utlänningsärenden 503 000
5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden 198 800
6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 93 255

8

    PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
    1000-tal kronor
7 Utresor för avvisade och utvisade 204 202
8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och  
  flyktingar 30 218
9 Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation 21 500
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 46 905 439
13 Hälso- och sjukvårdspolitik 26 533 535
1 Tandvårdsförmåner m.m. 3 233 000
2 Bidrag för läkemedelsförmånerna 21 367 000
3 Bidrag till hälso- och sjukvård 399 103
4 Statens beredning för medicinsk utvärdering 40 695
5 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 29 099
6 Socialstyrelsen 537 989
7 Läkemedelsförmånsnämnden 58 626
8 Sjukvård i internationella förhållanden 368 023
9 Bidrag till psykiatri 500 000
14 Folkhälsa 892 012
1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 151 937
2 Bidrag till WHO 35 165
3 Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 18 288
4 Statens folkhälsoinstitut 126 350
5 Smittskyddsinstitutet 184 849
6 Institutet för psykosocial medicin 15 471
7 Folkhälsopolitiska åtgärder 111 585
8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder 248 155
9 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden 212
15 Barnpolitik 36 118
1 Barnombudsmannen 17 184
2 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 11 473
3 Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets  
  rättigheter i Sverige 7 461
16 Handikappolitik 15 564 167
1 Personligt ombud 109 460
2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet 273 350
3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd 177 399
4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder 79 900
5 Bidrag till handikapporganisationer 163 660
6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation 23 286
7 Bilstöd till personer med funktionshinder 256 000
8 Kostnader för statlig assistansersättning 14 450 000
9 Myndigheten för handikappolitisk samordning 19 119
10 Handikappombudsmannen 11 993
17 Äldrepolitik 2 117 137
1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 2 117 137

9

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
18 Socialtjänstpolitik 1 419 975
1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 613 476
2 Statens institutionsstyrelse 773 559
3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa 32 940
26 Forskningspolitik 342 495
1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning 23 529
2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning 318 966
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 122 354 688
19 Ersättning vid arbetsoförmåga 122 354 688
1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 34 344 419
2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 72 321 445
3 Handikappersättningar 1 198 000
4 Arbetsskadeersättningar m.m. 6 285 000
5 Ersättning för kroppsskador 57 800
6 Försäkringskassan 7 148 024
7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och  
  sjukvård 1 000 000
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 44 201 500
20 Ekonomisk äldrepolitik 44 201 500
1 Garantipension till ålderspension 20 574 800
2 Efterlevandepensioner till vuxna 15 869 000
3 Bostadstillägg till pensionärer 7 355 000
4 Äldreförsörjningsstöd 402 700
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 62 630 664
21 Ekonomisk familjepolitik 62 630 664
1 Allmänna barnbidrag 23 490 000
2 Föräldraförsäkring 28 606 380
3 Underhållsstöd 2 117 000
4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 35 784
5 Barnpension och efterlevandestöd för barn 1 029 000
6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 2 760 500
7 Pensionsrätt för barnår 4 592 000
13 Arbetsmarknad 66 650 378
10 Integrationspolitik 4 071 374
1 Integrationsverket 46 730
2 Integrationsåtgärder 136 742
3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 3 831 904
4 Hemutrustningslån 14 519
5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 41 479

10

    PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
    1000-tal kronor
22 Arbetsmarknadspolitik 62 579 004
1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 5 057 506
2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 38 083 302
3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader 3 520 377
4 Lönebidrag och Samhall m.m. 12 601 146
5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 131 194
6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 1 808 821
7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 290 000
8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 22 041
9 Bidrag till administration av grundbeloppet 49 186
10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 7 703
11 Bidrag till lönegarantiersättning 954 749
12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 52 979
14 Arbetsliv 1 360 715
23 Arbetslivspolitik 912 454
1 Arbetsmiljöverket 638 906
2 Arbetslivsinstitutet 164 403
3 Arbetsdomstolen 25 083
4 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 86
5 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 23 022
6 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell  
  läggning (HomO) 8 323
7 Medlingsinstitutet 52 631
24 Jämställdhetspolitik 448 261
1 Jämställdhetsombudsmannen 28 601
2 Särskilda jämställdhetsåtgärder 416 660
3 Delegationen för stöd till jämställdhetsintegrering 3 000
15 Studiestöd 20 714 471
25 Utbildningspolitik 20 714 471
1 Studiehjälp m.m. 3 881 311
2 Studiemedel m.m. 11 678 324
3 Studiemedelsräntor m.m. 4 832 810
4 Rekryteringsbidrag 166 700
5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss  
  föräldrautbildning i teckenspråk 61 150
6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 30 800
7 Bidrag till vissa organisationer m.m. 63 376

11

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
16 Utbildning och universitetsforskning 44 213 871
25 Utbildningspolitik 40 404 896
1 Statens skolverk 356 926
2 Myndigheten för skolutveckling 97 536
3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och  
  skolbarnsomsorg 1 138 511
4 Specialpedagogiska institutet 367 117
5 Specialskolemyndigheten 256 683
6 Särskilda insatser på skolområdet 301 739
7 Sameskolstyrelsen 26 026
8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. 3 660 000
9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och  
  gymnasieskola 142 459
10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 97 587
11 Nationellt centrum för flexibelt lärande 100 917
12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning 309 763
13 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 25 927
14 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning 1 139 596
15 Valideringsdelegationen 18 499
16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar 107 151
17 Uppsala universitet: Grundutbildning 1 223 989
18 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning 1 286 995
19 Lunds universitet: Grundutbildning 1 628 680
20 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning 1 279 376
21 Göteborgs universitet: Grundutbildning 1 601 874
22 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 1 044 536
23 Stockholms universitet: Grundutbildning 1 047 039
24 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning 1 057 435
25 Umeå universitet: Grundutbildning 1 107 722
26 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning 737 738
27 Linköpings universitet: Grundutbildning 1 211 993
28 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning 514 008
29 Karolinska institutet: Grundutbildning 615 565
30 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning 830 128
31 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning 959 886
32 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning 698 772
33 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning 612 389
34 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning 267 453
35 Karlstads universitet: Grundutbildning 520 642
36 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning 167 656
37 Växjö universitet: Grundutbildning 447 053
38 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning 154 327
39 Örebro universitet: Grundutbildning 596 928
40 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning 175 697

12

  PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
    1000-tal kronor
41 Mittuniversitetet: Grundutbildning 510 968
42 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning 170 796
43 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning 222 419
44 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning 72 992
45 Malmö högskola: Grundutbildning 789 666
46 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning 85 284
47 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning 446 708
48 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning 73 952
49 Mälardalens högskola: Grundutbildning 568 791
50 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning 50 868
51 Danshögskolan: Grundutbildning 47 625
52 Dramatiska institutet: Grundutbildning 78 717
53 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning 48 230
54 Högskolan i Borås: Grundutbildning 382 981
55 Högskolan Dalarna: Grundutbildning 360 362
56 Högskolan på Gotland: Grundutbildning 117 073
57 Högskolan i Gävle: Grundutbildning 386 638
58 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning 302 210
59 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning 321 217
60 Högskolan i Skövde: Grundutbildning 295 013
61 Högskolan Väst: Grundutbildning 289 305
62 Konstfack: Grundutbildning 122 863
63 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning 56 196
64 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 128 407
65 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 441 802
66 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning 17 320
67 Södertörns högskola: Grundutbildning 317 084
68 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 27 887
69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. 2 170 994
70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 417 635
71 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa 390 089
  högskolor  
72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 014 568
73 Högskoleverket 165 087
74 Verket för högskoleservice 16 923
75 Centrala studiestödsnämnden m.m. 396 466
76 Överklagandenämnden för studiestöd 12 266
77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet 45 360
78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning 63 855
79 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. 32 225
80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och 11 736
  forskning  
26 Forskningspolitik 3 808 975
1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 3 022 040
2 Vetenskapsrådet: Förvaltning 107 621
3 Rymdforskning 168 308
4 Institutet för rymdfysik 45 310
5 Kungl. biblioteket 241 403

13

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
6 Polarforskningssekretariatet 25 766
7 Sunet 40 151
8 Centrala etikprövningsnämnden 4 239
9 Regionala etikprövningsnämnder 41 466
10 Särskilda utgifter för forskningsändamål 112 671
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 139 013
02 Finansiella system och tillsyn 44 219
1 Lotteriinspektionen 44 219
25 Utbildningspolitik 3 174 858
1 Bidrag till folkbildningen 3 079 439
2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen 78 755
3 Bidrag till kontakttolkutbildning 16 664
26 Forskningspolitik 56 721
1 Statens ljud- och bildarkiv 56 721
27 Mediepolitik 33 149
1 Statens biografbyrå 9 952
2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland 20 700
3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen  
  och till europeiskt mediesamarbete 466
4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 2 031
28 Kulturpolitik 6 104 287
1 Statens kulturråd 47 762
2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt  
  internationellt kulturutbyte och samarbete 261 305
3 Nationella uppdrag 1 952
4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av  
  kulturpolitiska medel 152 583
5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus,  
  Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater 898 962
6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala  
  teater-, dans- och musikinstitutioner 763 228
7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 150 320
8 Bidrag till biblioteksverksamhet 47 284
9 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 124 382
10 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet 275 000
11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 69 606
12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur 15 428
13 Institutet för språk- och folkminnen 44 804
14 Statens konstråd 7 441
15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 36 626
16 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 935
17 Främjande av hemslöjden 20 961

14

  PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
    1000-tal kronor
18 Bidrag till bild- och formområdet 27 673
19 Konstnärsnämnden 14 367
20 Ersättningar och bidrag till konstnärer 298 900
21 Riksarkivet och landsarkiven 316 478
22 Bidrag till regional arkivverksamhet 6 110
23 Svenskt biografiskt lexikon 4 389
24 Riksantikvarieämbetet 198 142
25 Bidrag till kulturmiljövård 257 718
26 Kyrkoantikvarisk ersättning 305 000
27 Centrala museer: Myndigheter 838 556
28 Centrala museer: Stiftelser 217 615
29 Bidrag till regionala museer 154 267
30 Bidrag till vissa museer 56 353
31 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9 898
32 Riksutställningar 45 572
33 Forum för levande historia 42 928
34 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 80
35 Filmstöd 299 324
36 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 36 378
37 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 4 728
38 Stöd till trossamfund 50 232
29 Ungdomspolitik 192 581
1 Ungdomsstyrelsen 19 226
2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 173 355
30 Folkrörelsepolitik 533 198
1 Stöd till idrotten 445 551
2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 32 326
3 Bidrag för kvinnors organisering 30 411
4 Stöd till friluftsorganisationer 24 910
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande  
  samt konsumentpolitik 5 730 472
21 Ekonomisk familjepolitik 3 458 000
1 Bostadsbidrag 3 458 000
31 Bostadspolitik 2 092 545
1 Boverket 203 119
2 Räntebidrag m.m. 1 013 963
3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 15 666
4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet 198 800
5 Fonden för fukt- och mögelskador 23 000
6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 32 802
7 Statens geotekniska institut 30 158
8 Lantmäteriverket 351 172

15

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
9 Statens va-nämnd 8 015
10 Byggkostnadsforum m.m. 24 850
11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 90 000
12 Ungdomsbostadssamordnare 1 000
13 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 100 000
40 Konsumentpolitik 179 927
1 Marknadsdomstolen 9 290
2 Konsumentverket 112 088
3 Allmänna reklamationsnämnden 24 414
4 Fastighetsmäklarnämnden 12 241
5 Åtgärder på konsumentområdet 17 520
6 Bidrag till miljömärkning av produkter 4 374
19 Regional utveckling 3 162 689
33 Regional utvecklingspolitik 3 162 689
1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 1 495 837
2 Landsbygdslån 1 000
3 Transportbidrag 358 864
4 Glesbygdsverket 26 988
5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000–2006 980 000
6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 300 000
20 Allmän miljö- och naturvård 4 615 427
26 Forskningspolitik 397 150
1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och  
  samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 43 012
2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och  
  samhällsbyggande: Forskning 354 138
34 Miljöpolitik 4 218 277
1 Naturvårdsverket 339 457
2 Miljöövervakning m.m. 275 956
3 Åtgärder för biologisk mångfald 2 051 322
4 Sanering och återställning av förorenade områden 507 023
5 Miljöforskning 86 312
6 Kemikalieinspektionen 135 523
7 Internationellt miljösamarbete 72 993
8 Stockholms internationella miljöinstitut 11 928
9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 245 013
10 Stöd till klimatinvesteringar 492 750

16

  PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
    1000-tal kronor
21 Energi 2 708 501
35 Energipolitik 2 708 501
1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader 201 690
2 Insatser för effektivare energianvändning 135 500
3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion 65 000
4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 49 400
5 Energiforskning 816 191
6 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser 18 100
7 Statlig prisgaranti elcertifikat 39 520
8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av  
  Barsebäcksverket 240 100
9 Planeringsstöd för vindkraft m.m. 30 000
10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler 700 000
11 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme 353 000
12 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler 10 000
13 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus 50 000
22 Kommunikationer 33 914 339
36 Transportpolitik 33 324 041
1 Vägverket: Administration 862 572
2 Väghållning och statsbidrag 16 839 080
3 Banverket: Administration 677 618
4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter 13 315 807
5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska  
  nätverk 248 500
6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. 70 574
7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 62 284
8 Sjöfartsregistret 5 934
9 Rederinämnden: Administration 1 444
10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 80 613
11 Rikstrafiken: Administration 27 108
12 Rikstrafiken: Trafikupphandling 986 000
13 Viss internationell verksamhet 2 485
14 Statens väg- och transportforskningsinstitut 39 734
15 Statens institut för kommunikationsanalys 54 531
16 Järnvägsstyrelsen 49 757
37 IT, elektronisk kommunikation och post 590 298
1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa  
  myndighetsuppgifter 31 539
2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade 144 749
3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice 400 000
4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 14 010

17

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 18 000 600
25 Utbildningspolitik 1 401 376
1 Sveriges lantbruksuniversitet 1 401 376
26 Forskningspolitik 279 604
1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och  
  samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 278 427
2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 177
41 Skogspolitik 857 340
1 Skogsstyrelsen 326 014
2 Insatser för skogsbruket 519 873
3 Internationellt skogssamarbete 1 397
4 Från EG-budgeten finansierade medel för  
  skogsskadeövervakning 10 056
42 Djurpolitik 475 978
1 Statens veterinärmedicinska anstalt 102 108
2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 97 784
3 Djurhälsovård 14 708
4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 124 349
5 Ersättningar för viltskador m.m 90 975
6 Djurskyddsmyndigheten 46 054
43 Livsmedelspolitik 9 411 730
1 Statens jordbruksverk 322 284
2 Bekämpande av växtsjukdomar 3 000
3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 7 077 677
4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 1 407 504
5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. 78 939
6 Fiskeriverket 129 104
7 Strukturstöd till fisket m.m. 28 000
8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 70 000
9 Fiskevård 26 832
10 Livsmedelsverket 175 274
11 Livsmedelsekonomiska institutet 10 230
12 Livsmedelsstatistik 23 754
13 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-  
  budgeten 7 356
14 Åtgärder inom livsmedelsområdet 14 910
15 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 36 866
44 Landsbygdspolitik 5 527 854
1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 990 431
2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö  
  och struktur 2 491 262
3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 11 830

18

  PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
    1000-tal kronor
4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 2 982
5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 529
6 Åtgärder för att främja ekologisk produktion 29 820
45 Samepolitik 46 718
1 Främjande av rennäringen m.m. 46 718
24 Näringsliv 4 128 715
26 Forskningspolitik 1 537 262
1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 132 288
2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 1 404 974
38 Näringspolitik 2 178 289
1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader 310 908
2 Näringslivsutveckling m.m. 374 509
3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader 76 747
4 Turistfrämjande 111 111
5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk  
  undersökningsverksamhet m.m. 169 612
6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning 5 330
7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av  
  oljelagringsanläggningar, m.m. 11 868
8 Patentbesvärsrätten 15 544
9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer 7 952
10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. 28 120
11 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. 42 088
12 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 23 082
13 Rymdverksamhet 612 780
14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 5 327
15 Konkurrensverket 85 741
16 Konkurrensforskning 6 730
17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av  
  kanalen 14 910
18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt  
  ägda företag m.m. 24 150
19 Kapitalinsatser i statliga bolag 1 000
20 Avgifter till vissa internationella organisationer 5 780
21 Finansiering av rättegångskostnader 5 000
22 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft 200 000
23 Bolagsverket: bidrag till kassaregister 40 000
39 Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande 413 164
1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:  
  Myndighetsverksamhet 20 555
2 Kommerskollegium 67 901
3 Exportfrämjande verksamhet 223 836
4 Investeringsfrämjande 55 851

19

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

    1000-tal kronor
5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 15 417
6 Bidrag till standardiseringen 29 604
25 Allmänna bidrag till kommuner 72 849 399
48 Allmänna bidrag till kommuner 72 849 399
1 Kommunalekonomisk utjämning 70 818 203
2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader 2 023 146
3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska  
  området 8 050
26 Statsskuldsräntor m.m. 43 170 000
92 Statsskuldsräntor m.m. 43 170 000
1 Räntor på statsskulden 43 000 000
2 Oförutsedda utgifter 10 000
3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med  
  upplåning och skuldförvaltning 160 000
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 28 908 000
93 Avgiften till Europeiska gemenskapen 28 908 000
1 Avgiften till Europeiska gemenskapen 28 908 000
SUMMA ANSLAG 776 338 964

20

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

2 Specifikation av statsbudgetens inkomster för 2007

I det följande beräknas statsbudgetens inkomster för 2007. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper och inkomsttitlar.

      1000-tal kronor
Skatt på arbete   885 746 550
1100 Direkta skatter på arbete 478 359 580
1110 Inkomstskatter 519 721 369
  1111 Statlig inkomstskatt 45 753 321
  1115 Kommunal inkomstskatt 473 968 049
1120 Allmän pensionsavgift 79 427 129
  1121 Allmän pensionsavgift 79 427 129
1130 Artistskatt 73 094
  1131 Artistskatt 73 094
1140 Skattereduktioner -120 862 013
  1141 Allmän pensionsavgift -79 427 129
  1142 Fackföreningsavgift 0
  1143 Arbetslöshetskassa 0
  1144 Fastighetsskatt -699 492
  1145 Förmögenhetsskatt -43 213
  1146 Miljöåtgärder 0
  1147 Reparation och ombyggnad 0
  1149 Bredband -40 000
  1151 Sjöinkomst -78 945
  1152 Stormskador 0
  1153 Jobbavdrag -39 923 234
  1154 Hushållstjänster -650 000

21

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

      1000-tal kronor
1200 Indirekta skatter på arbete 407 386 971
1210 Arbetsgivaravgifter 374 050 347
  1211 Sjukförsäkringsavgift 101 129 573
  1212 Föräldraförsäkringsavgift 25 397 940
  1213 Arbetsskadeavgift 7 832 359
  1214 Ålderspensionsavgift 118 173 732
  1215 Efterlevandepensionsavgift 19 580 897
  1216 Arbetsmarknadsavgift 43 725 002
  1217 Allmän löneavgift 50 679 968
  1218 Ofördelade avgifter 0
  1219 Nedsatta avgifter 7 530 876
  1221 Särskild sjukförsäkringsavgift 0
1240 Egenavgifter 10 938 295
  1241 Sjukförsäkringsavgift 3 153 751
  1242 Föräldraförsäkringsavgift 798 687
  1243 Arbetsskadeavgift 247 136
  1244 Ålderspensionsavgift, netto 3 766 012
  1245 Efterlevandepensionsavgift 616 926
  1246 Arbetsmarknadsavgift 693 364
  1247 Allmän löneavgift 1 662 418
  1248 Ofördelade avgifter 0
1270 Särskild löneskatt 32 048 817
  1271 Pensionskostnader, företag 24 279 710
  1272 Pensionskostnader, staten 2 674 450
  1273 Förvärvsinkomster 3 495 434
  1274 Egenföretagare 1 599 223
  1275 Övrigt 0
1280 Nedsättningar -10 872 616
  1281 Sjöfartsstöd -1 867 475
  1282 Arbetsgivaravgifter -7 530 876
  1283 Egenavgifter, generell nedsättning -690 382
  1284 Egenavgifter, regional nedsättning -83 884
  1285 Nystartsjobb -700 000
1290 Tjänstegruppliv 1 222 128
  1291 Tjänstegruppliv 1 222 128

22

      PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
      1000-tal kronor
       
1300 Skatt på kapital 170 517 419  
1310 Skatt på kapital, hushåll 18 630 927  
  1311 Skatt på kapital 40 949 868  
  1312 Skattereduktion kapital -22 502 843  
  1313 Expansionsmedelsskatt 183 903  
  1314 Skattereduktion riskkapital 0  
1320 Skatt på företagsvinster 97 136 256  
  1321 Skatt på företagsvinster 97 146 256  
  1322 Skattereduktioner -10 000  
1330 Kupongskatt 3 083 831  
  1331 Kupongskatt 3 083 831  
1340 Avkastningsskatt 12 541 947  
  1341 Avkastningsskatt hushåll 133 251  
  1342 Avkastningsskatt företag 12 189 080  
  1343 Individuellt pensionssparande 219 616  
1350 Fastighetsskatt 25 405 596  
  1351 Fastighetsskatt hushåll 13 371 575  
  1352 Fastighetsskatt företag 12 034 021  
1360 Stämpelskatt 9 220 909  
  1361 Stämpelskatt 9 220 909  
1370 Förmögenhetsskatt 4 491 952  
  1371 Förmögenhetsskatt hushåll 4 417 734  
  1372 Förmögenhetsskatt företag 74 218  
1380 Arvs- och gåvoskatt 6 000  
  1381 Arvsskatt 6 000  
  1382 Gåvoskatt 0  
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 391 951 355  
1410 Mervärdesskatt 282 766 015  
  1411 Mervärdesskatt 283 466 015  
  1412 Skattelättnad för vissa byggtjänster -700 000  
1420 Skatt på alkohol och tobak 20 758 070  
  1421 Skatt på tobak 10 104 792  
  1422 Skatt på etylalkohol 4 120 048  
  1423 Skatt på vin 3 636 874  
  1424 Skatt på mellanklassprodukter 183 935  

23

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

      1000-tal kronor
  1425 Skatt på öl 2 710 741
  1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 1 680
1430-1450 Skatt på energi och miljö 69 093 117
1430 Energiskatt 38 973 613
  1431 Skatt på elektrisk kraft 19 255 876
  1432 Energiskatt bensin 14 762 344
  1433 Energiskatt oljeprodukter 4 864 553
  1434 Energiskatt övrigt 90 841
1440 Koldioxidskatt 24 874 722
  1441 Koldioxidskatt bensin 11 035 924
  1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 12 819 353
  1443 Koldioxidskatt övrigt 1 019 445
1450 Övriga skatter på energi och miljö 5 244 783
  1451 Svavelskatt 76 195
  1452 Skatt på råtallolja 21 179
  1453 Särskild skatt mot försurning 55 319
  1454 Skatt på bekämpningsmedel och gödsel 406 560
  1455 Skatt på termisk effekt i kärnkrafts-  
    reaktorer 3 226 097
  1456 Avfallsskatt 1 108 706
  1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 65 400
  1458 Övriga skatter 285 326
1470 Skatt på vägtrafik 13 486 416
  1471 Fordonsskatt 11 335 095
  1472 Vägavgifter 651 321
  1473 Trängselskatt 0
  1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 1 500 000
1480 Övriga skatter 5 847 736
  1481 Systembolaget AB:s överskott 160 000
  1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 3 270 000
  1483 Skatt på spel 32 733
  1484 Lotteriskatt 1 239 001
  1485 Lotteriavgifter 35 150
  1486 Skatt på annonser och reklam 580 052
  1487 Koncessionsavgifter på televisionens område 295 000
  1488 Lokalradioavgifter 129 000
  1489 Avgifter till Granskningsnämnden 6 800
  1491 Avgifter för telekommunikation 100 000
  1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0

24

      PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
      1000-tal kronor
       
1500 Skatt på import 5 820 594  
  1511 Tullmedel 5 009 292  
  1512 Jordbrukstullar och sockeravgifter 392 552  
  1513 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för socker- 418 750  
    sektorn    
1600 Restförda och övriga skatter -6 608 747  
1610 Restförda skatter -8 358 222  
  1611 Restförda skatter, hushåll -2 646 213  
  1612 Restförda skatter, företag -5 712 009  
1620 Övriga skatter, hushåll 524 343  
  1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår -100 000  
  1622 Omprövningar äldre taxeringsår -1 000 000  
  1623 Anstånd -200 000  
  1624 Övriga skatter 1 441 440  
  1625 Skattetillägg 286 775  
  1626 Förseningsavgifter 96 127  
1630 Övriga skatter företag -955 968  
  1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår -664 177  
  1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400 000  
  1633 Anstånd -1 000 000  
  1634 Övriga skatter 308 112  
  1635 Skattetillägg 225  
  1636 Förseningsavgifter -127  
1640 Intäkter som förs till fonder 2 181 100  
  1641 Insättningsgarantiavgifter 540 000  
  1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 690 000  
  1643 Bilskrotningsavgifter 270 100  
  1644 Batteriavgifter 93 000  
  1645 Kväveoxidavgifter 588 000  
Totala skatteintäkter 1 447 427 171  
       
1700 Avgående poster, skatter till EU -7 126 629  
1710 EU-skatter -7 126 629  
  1711 EU-skatter -7 126 629  
Offentliga sektorns skatteintäkter 1 440 300 542  
         

25

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

      1000-tal kronor
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -661 990 368
1810 Skatter till andra sektorer -661 990 368
  1811 Kommunala inkomstskatter -473 968 049
  1812 Avgifter till AP-fonder -164 673 746
  1813 Avgifter till premiepensionssystemet -23 348 574
Statens skatteintäkter 778 310 173
     
1900 Periodiseringar 9 193 542
1910 Uppbördsförskjutningar 16 165 252
  1911 Uppbördsförskjutningar 16 165 252
1920 Betalningsförskjutningar -6 727 828
  1921 Kommuner och landsting 472 287
  1922 Ålderpensionssystemet -85 238
  1923 Företag och hushåll -6 534 892
  1924 Kyrkosamfund -579 985
1930 Anstånd   -243 882
  1931 Anstånd -243 882
1000 Skatter m.m. 787 503 716
     
2100 Rörelseöverskott: 4 722 600
2110 Affärsverkens inlevererade överskott: 776 800
  2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 75 000
  2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och  
    inleverans av motsvarighet till statlig skatt 700 000
  2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 1 800
2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott: 45 800
  2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garanti-  
    verksamhet 5 800
  2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 40 000
2130 Riksbankens inlevererade överskott: 3 900 000
  2131 Riksbankens inlevererade överskott 3 900 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning: 222 000
2210 Överskott av fastighetsförvaltning: 222 000
  2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 222 000

26

      PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
      1000-tal kronor
       
2300 Ränteinkomster: 6 043 200  
2320 Räntor på näringslån: 1 000  
  2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 600  
  2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0  
  2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 100  
  2323 Räntor på övriga näringslån 0  
  2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 300  
2340 Räntor på studielån: 4 499 000  
  2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och    
    garantilån för studerande 0  
  2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 50 000  
  2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 4 449 000  
2390 Övriga ränteinkomster: 1 543 200  
  2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets    
    rationalisering 200  
  2392 Räntor på intressemedel 0  
  2394 Övriga ränteinkomster 28 000  
  2397 Räntor på skattekonto m.m., netto 1 515 000  
2400 Inkomster av statens aktier 20 000 000  
2410 Inkomster av statens aktier: 20 000 000  
  2411 Inkomster av statens aktier 20 000 000  
2500 Offentligrättsliga avgifter: 15 957 066  
  2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 620 000  
  2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram 10 600  
  2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 13 150 000  
  2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0  
  2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 25 400  
  2528 Avgifter vid bergsstaten 11 000  
  2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 59 014  
  2531 Avgifter för registrering i föreningsm.fl. register 1 200  
  2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 913 000  
  2534 Avgifter för körkort och motorfordon 20 000  
  2535 Avgifter för statliga garantier 0  
  2537 Miljöskyddsavgifter 110 000  
  2539 Täktavgift 19 000  
  2541 Avgifter vid Tullverket 16 000  
  2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 8 000  
  2544 Avgifter vid Folkhälsoinstitutet 4 000  
  2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 188 000  
  2551 Avgifter från kärnkraftverken 252 052  

27

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

      1000-tal kronor
  2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 360 000
  2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden 14 800
  2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 8 600
  2558 Avgifter för årlig revision 121 900
  2559 Avgifter för etikprövning av forskning 22 000
  2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 22 500
2600 Försäljningsinkomster: 178 000
  2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 58 000
  2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
  2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 120 000
2700 Böter m.m.: 614 500
  2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 61 000
  2712 Bötesmedel 531 000
  2713 Vattenföroreningsavgift m.m. 1 500
  2714 Sanktionsavgifter m.m. 20 000
  2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 000
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet: 5 465 000
  2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 5 465 000
2000 Inkomster av statens verksamhet: 53 202 366
     
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner: 0
3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner: 0
  3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 0
  3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 50 000 000
  3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
  3312 Övriga inkomster av försåld egendom 50 000 000
3000 Inkomster av försåld egendom: 50 000 000
     
4100 Återbetalning av näringslån: 21 788
4120 Återbetalning av jordbrukslån: 8 000
  4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 8 000

28

      PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
      1000-tal kronor
       
4130 Återbetalning av övriga näringslån: 13 788  
  4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0  
  4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 3 000  
  4135 Återbetalning av skogsväglån 0  
  4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 788  
  4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0  
  4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0  
  4139 Återbetalning av lokaliseringslån 10 000  
4300 Återbetalning av studielån: 1 958 500  
  4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0  
  4312 Återbetalning av allmänna studielån 500  
  4313 Återbetalning av studiemedel 1 958 000  
4500 Återbetalning av övriga lån: 60 000  
  4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0  
  4517 Återbetalning från Portugalfonden 0  
  4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 20 000  
  4526 Återbetalning av övriga lån 40 000  
4000 Återbetalning av lån: 2 040 288  
       
5100 Avskrivningar och amorteringar: 509 400  
5110 Affärsverkens avskrivningar och amorteringar: 0  
5120 Avskrivningar på fastigheter: 505 000  
  5121 Amortering på statskapital 505 000  
5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader: 4 400  
  5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 4 400  
5200 Statliga pensionsavgifter: 8 050 000  
  5211 Statliga pensionsavgifter 8 050 000  
5000 Kalkylmässiga inkomster: 8 559 400  
       
6100 Bidrag från EG:s jordbruksfond: 10 034 590  
6110 Bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion: 9 845 590  
  6111 Gårdsstöd 5 560 769  
  6112 Kompletterande åtgärder perioden 1995–1999 0  
  6113 Övriga interventioner 323 467  
  6114 Exportbidrag 751 672  

29

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

      1000-tal kronor
  6115 Djurbidrag 1 343 566
  6116 Offentlig lagring 70 000
  6117 Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden 2000–  
    2006 0
  6118 EU:s landsbygdsfond 2007–2013 1 790 117
  6119 Övriga bidrag från EU:s jordbruksfonder 6 000
6120 Bidrag från EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion: 189 000
  6121 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbruks-  
    sektorn m.m. perioden 1995–1999 0
  6122 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbruks-  
    sektorn m.m. perioden 2000–2006 189 000
6200 Bidrag från EG:s fiskefond: 59 040
  6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995–1999 0
  6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000–2006 44 280
  6213 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007–2013 14 760
6300 Bidrag från EG:s regionalfond: 1 319 167
  6311 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 1995–1999 0
  6312 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000–2006 1 055 333
  6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007–2013 263 833
6400 Bidrag från EG:s socialfond: 1 806 097
  6411 Bidrag från EG:s socialfond perioden 1995–1999 0
  6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006 1 625 487
  6413 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007–2013 180 610
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk: 290 000
  6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 290 000
6900 Övriga bidrag från EG: 154 970
  6911 Övriga bidrag från EG 8 970
  6912 Bidrag från EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 146 000
6000 Bidrag m.m. från EU: 13 663 863
     
7100 Tillkommande skatter 9 033 246
7110 EU-skatter 7 126 629
  7111 Momsbaserad EU-avgift 1 306 035
  7112 Tullmedel 5 009 292
  7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 392 552
  7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för socker-  
    sektorn 418 750

30

      PROP. 2006/07:1 BILAGA 1
      1000-tal kronor
       
7120 Kommunala utjämningsavgifter 1 906 617  
  7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 1 906 617  
7200 Avräkningar -62 446 832  
7210 Intäkter som förs till fonder -2 181 100  
  7211 Intäkter som förs till fonder -2 181 100  
7220 Kompensation för mervärdesskatt -60 265 732  
  7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter -22 594 382  
  7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner -37 671 350  
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till    
  skattesystemet -53 413 585  
     
8100 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto -7 781 000  
  8111 Anställningsstöd -5 944 000  
  8112 Stöd till utbildningsvikariat -52 000  
  8113 Stöd till investeringar i källsorteringslokaler -270 000  
  8114 Stöd till bredbandsinstallation -180 000  
  8115 Stöd till reparation och ombyggnad offentliga lokaler 0  
  8116 Sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 0  
  8117 Stöd till anställning av långtidssjukskrivna 0  
  8118 Stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare -785 000  
  8119 Stöd till utbildning av personal i vård och äldreomsorg -300 000  
  8121 Stöd för konvertering från direktverkande el 0  
  8122 Stöd för konvertering från oljeuppvärmning -250 000  
8000 Utgifter som redovisas som    
  krediteringar på skattekonto -7 781 000  
     
9000 Löpande redovisade skatter m.m. 0  
     
Summa inkomster 853 775 048  
         

31