Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Proposition 2006/07:1

Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och

handikapp

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

Förslag till statsbudget för 2007

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

7

2TU

UT

LagförslagTU

UT................................................................................................................

9

2TU

.1UT

FörslagTU

till lag om upphävande av lagen (2004:1237) om särskild

sjukförsäkringsavgiftUT...............................................................................

9

2TU

.2UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän

försäkringUT...............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)