Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Proposition 2006/07:1

Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och

handikapp

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

Förslag till statsbudget för 2007

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

7

2TU

UT

LagförslagTU

UT................................................................................................................

9

2TU

.1UT

FörslagTU

till lag om upphävande av lagen (2004:1237) om särskild

sjukförsäkringsavgiftUT...............................................................................

9

2TU

.2UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän

försäkringUT...............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)