Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Proposition 2006/07:1

Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 11

Förslag till statsbudget för 2007

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

7

2TU

UT

LagförslagTU

UT................................................................................................................

9

2TU

.1UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg

till pensionärer m.fl.UT................................................................................

9

2TU

.2UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (2001:853) om

äldreförsörjningsstödUT............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)