Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Arbetsliv 14

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Förslag till statsbudget för 2007

Arbetsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Arbetsliv................................................................................................................

11

2.1

Omfattning............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

11

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

12

3

Politikområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)