Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Proposition 2006/07:1

Studiestöd 15

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Förslag till statsbudget för 2007

Studiestöd

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Lagförslag................................................................................................................

9

2.1

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)..................

9

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i

studiestödslagen (1999:1395)...............................................................

11

3

Utgiftsområde 15 Studiestöd...............................................................................

13

3.1

Omfattning............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)