Studiestöd 15

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Förslag till statsbudget för 2007

Studiestöd

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 7
2 Lagförslag................................................................................................................ 9
  2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).................. 9

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i

    studiestödslagen (1999:1395)............................................................... 11
3 Utgiftsområde 15 Studiestöd............................................................................... 13
  3.1 Omfattning............................................................................................ 13
  3.2 Utgiftsutveckling .................................................................................. 15
4 Anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd.......................................................... 17
  4.1 Budgetförslag ........................................................................................ 17
  4.1.1 25:1 Studiehjälp m.m. ........................................................................... 17
  4.1.2 25:2 Studiemedel m.m........................................................................... 18
  4.1.3 25:3 Studiemedelsräntor m.m............................................................... 20
  4.1.4 25:4 Rekryteringsbidrag ....................................................................... 22

4.1.525:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss

  föräldrautbildning i teckenspråk.......................................................... 24
4.1.6 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål ......................................... 24
4.1.7 25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m............................................. 26

3

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Tabellförteckning  
Anslagsbelopp...................................................................................................................... 7
3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................ 15
3.2 Härledning av ramnivån 2007–2009. Utgiftsområde 15 Studiestöd ...................... 15
3.3 Ramnivå 2007 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 15 Studiestöd ................ 15
4.25:1 Anslagsutveckling för Studiehjälp m.m. ............................................................. 17
4.25:1 Antal studerande och genomsnittsbelopp för studiehjälp, utfall 2005 och  
prognos 2006–2009 ............................................................................................... 17
4.25:1 Härledning av anslagsnivån 2007–2009............................................................... 18
4.25:2 Anslagsutveckling för Studiemedel m.m. ........................................................... 18
4.25:2 Antal studerande och genomsnittsbelopp för studiemedel, utfall 2005 och  
prognos 2006–2009 ............................................................................................... 19
4.25:2 Härledning av anslagsnivån 2007–2009............................................................... 20
4.25:3 Anslagsutveckling för Studiemedelsräntor m.m. ............................................... 20
4.25:3 Härledning av anslagsnivån 2007–2009............................................................... 22
4.25:4 Anslagsutveckling för Rekryteringsbidrag ......................................................... 22
4.25:4 Antal studerande och genomsnittsbelopp för rekryteringsbidrag, utfall 2005  
och prognos 2006–2009........................................................................................ 23
4.25:4 Härledning av anslagsnivån 2007–2009............................................................... 23
4.25:5 Anslagsutveckling för Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och  
vid viss föräldrautbildning i teckenspråk............................................................. 24
4.25:5 Härledning av anslagsnivån 2007–2009............................................................... 24
4.25:6 Anslagsutveckling för 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål ................... 24
4.25:6 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden......................................................... 25
4.25:6 Härledning av anslagsnivån 2007–2009............................................................... 26
4.25:7 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa organisationer ....................................... 26
4.25:7 Härledning av anslagsnivån 2007–2009............................................................... 26

4

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Diagramförteckning

4.25:1 Folkmängd 16–20 år i tusental 2004–2005 och prognos 2006–2009 ................ 18
4.25:3 Studiemedelsränta, utfall 2006 och prognos 2007–2009 jämfört med ränta i  
budgetpropositionen för 2006............................................................................. 22
4.25:3 Utestående skuld i Riksgäldskontoret, utfall 2004–2005 och prognos 2006–  
2009 ....................................................................................................................... 22

5

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1.antar regeringens förslag till lag om ändring

istudiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1),

2.antar regeringens förslag till lag om ändring

ilagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.2),

3.godkänner att under 2007 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 149 000 000 000 kronor (avsnitt 4.1.3),

4.bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 2008 (avsnitt 4.1.6),

5.för 2007 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp

Tusental kronor

Anslag   Anslagstyp  
25:1 Studiehjälp m.m. Ramanslag 3 881 311
       
25:2 Studiemedel m.m. Ramanslag 11 678 324
       
25:3 Studiemedelsräntor m.m. Ramanslag 4 832 810
       
25:4 Rekryteringsbidrag Ramanslag 166 700
       
  Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i    
25:5 teckenspråk Ramanslag 61 150
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål Ramanslag 30 800
25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m. Ramanslag 63 376
Summa     20 714 471
       

7

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 9 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

9 §1

Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och med det kalenderår då den studerande fyller 45 år.

Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån skall räknas in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för studier på grundskolenivå. Vad gäller studielån som har lämnats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket skall hälften av antalet veckor räknas in.

En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket. Re- geringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna att bevilja nya lån enligt detta stycke.

1 Senaste lydelse 2005:613.

9

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande period skall rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som skall anses vara en sammanhängande period.

Ålder som Antal
uppnås veckor
under  
kalender-  
halvåret  
45 år 220
46 år 200
47 år 180
48 år 160
49 år 140
50 år 120
51 år 100
52 år 80
53 år 60
54 år 40
Ålder som Antal
uppnås veckor
under  
kalenderåret  
   
45 år 220
46 år 200
47 år 180
48 år 160
49 år 140
50 år 120
51 år 100
52 år 80
53 år 60
54 år 40

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

10

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Härigenom föreskrivs

dels att 4 kap. 22 § studiestödslagen (1999:1395) i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:170) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) skall införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
4 kap.    
22 §    
Studielån som har lämnats för Studielån som har lämnats för
studier i sådan utbildning som avses i studier i sådan utbildning som avses i
3 kap. 2 § andra stycket för att den 3 kap. 2 § andra stycket för att den
studerande skall få grundläggande studerande skall få grundläggande
eller särskild behörighet för högsko- eller särskild behörighet för högsko-
leutbildning på annan nivå än fors- leutbildning på annan nivå än fors-
karnivå kan skrivas av till viss del, om karnivå kan skrivas av till viss del, om
låntagaren senare har beviljats stu- låntagaren senare har beviljats stu-
dielån för studier i sådan utbildning dielån för studier i sådan utbildning
som avses i 3 kap. 2 § första stycket. som avses i 3 kap. 2 § första stycket.
I sådant fall får en sjättedel av det lå- I sådant fall får en sjättedel av det lå-
nade beloppet jämte ränta som avser nade beloppet jämte ränta som avser
det första lånet skrivas av för varje 40 det första lånet skrivas av för varje 60
poäng som kan ingå i en högskole- högskolepoäng som kan ingå i en hög-
examen och som låntagaren har ge- skoleexamen och som låntagaren har
nomfört med godkänt resultat. Den genomfört med godkänt resultat.
sammanlagda avskrivningen får dock Den sammanlagda avskrivningen får
omfatta högst hälften av det först dock omfatta högst hälften av det
lånade beloppet jämte ränta. först lånade beloppet jämte ränta.

Avskrivning enligt första stycket får inte ske av lån som har lämnats under tid då det högre bidraget enligt 3 kap. 13 § lämnats.

Regeringen får föreskriva att avskrivning enligt första stycket får ske även efter godkänt resultat i annan eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning.

3. Om en studerande har genomfört studier vars omfattning angetts i poäng enligt bestämmelser som skall tillämpas före den 1 juli 2007, skall vid avskrivning enligt 4 kap. 22 § en sådan poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.

11

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

3 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Samtliga anslag under utgiftsområdet hör till politikområdet Utbildningspolitik som presenteras under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Det budgetförslag för 2007 som nu lämnas till riksdagen har utformats under den korta tid som enligt riksdagsordningen står till en ny regerings förfogande. Det har inneburit att en fullständig omarbetning av samtliga delar av budgeten i enlighet med regeringens politik inte har varit möjlig. Regeringen kan därför på tilläggsbudget behöva återkomma till riksdagen med ytterligare förslag som påverkar budgetåret 2007.

3.1Omfattning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), redovisas under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, politikområde 25 Utbildningspolitik. Under utgiftsområde 16 redovisas också insatser och resultat av studiestödsverksamheten.

Inom utgiftsområdet föreslås att medel skall anslås för:

-studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan,

-studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn,

-räntor för studielån tagna i Riksgäldskontoret,

-inleverans av kapital till Riksgäldskontoret till följd av avskrivning av studielån,

-rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,

-bidrag vid korttidsstudier,

-bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk och

-studiesociala ändamål.

Vissa studiestöd är rättighetsstyrda. Detta innebär att anslagsbelastningen, förutom av reglerna för lån och bidrag, främst är beroende av antalet studerande i utbildningar som berättigar till studiestöd, de studerandes val av studiestöd och räntekostnader för den totala studielåneskulden i Riksgäldskontoret. Utgiften för vissa andra studiestöd begränsas av anvisade eller tilldelade medel och efterfrågan på dessa stöd.

13

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Bestämmelserna som reglerar rätten till studiehjälp och studiemedel samt återbetalningen av studielån finns främst i studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655) samt i CSN:s föreskrifter. Bestämmelser om rekryteringsbidraget återfinns i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande och förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande samt i CSN:s föreskrifter. Bidrag vid vissa studier i mindre omfattning regleras i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning regleras i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, medan bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk samt bidrag för studiesociala ändamål regleras av förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

14

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

3.2Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Miljoner kronor

  Utfall Budget Prognos Förslag Beräknat Beräknat
  2005 2006 1 2006 2007 2008 2009
Politikområde Utbildningspolitik 19 779 22 592 20 595 20 714 20 891 21 932
             
Totalt för utgiftsområde 15 19 779 22 592 20 595 20 714 20 891 21 932
             

1 Inklusive tilläggsbudget i samband med 2005 års ekonomiska vårproposition (bet. 2004/05:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2006.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2007–2009. Utgiftsområde 15 Studiestöd

Miljoner kronor

  2007 2008 2009
Anvisat 2006 1 22 130 22 130 22 130
       
Förändring till följd av:      
Pris- och löneomräkning 2 0 0 0
       
Beslut -703 -985 -1 056
       
Övriga makroekonomiska      
förutsättningar -158 188 1 190
       
Volymer -747 -634 -524
       
Överföring till/från andra      
utgiftsområden 2 3 3
       
Övrigt 191 189 189
       
Ny ramnivå 20 714 20 891 21 932
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Föreslagen anslagsnivå för 2007 är drygt
1,4 miljarder kronor lägre än nivån 2006.  
Utgifterna bedöms minska med drygt
1,5 miljarder kronor 2007 som en följd av

regeringens förslag att avveckla rekryteringsbidraget till vuxenstuderande.

Vidare bedöms utgiften minska med 244 miljoner kronor 2007 på grund av att antalet studerande i kommunal vuxenutbildning bedöms sjunka som följd av att endast en del av det riktade bidraget till kommunal vuxenutbildning skall tillföras kommunerna genom det generella statsbidraget under utgiftsområde 25 (se vidare avsnitt 6.4, utgiftsområde 16).

Riksdagens beslut (prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370) att dels från och med den 1 april 2006 höja studiebidraget i studiehjälpen från 950 till 1 050 kronor, dels från och med den 1 juli 2006 höja studiemedlets bidragsdel med 100 kronor per studiemånad och lånedel med 200 kronor per studiemånad,

bedöms medföra att utgifterna ökar med
852 miljoner kronor.    
Ovanstående och övriga beslut gör att

utgifterna bedöms minska med 703 miljoner kronor 2007.

Jämfört med de beräkningar som gjordes i budgetpropositionen för 2006 beräknas utgifterna för 2007 minska med 158 miljoner kronor på grund av prisbasbelopps- och ränteförändringar.

Utgifterna bedöms minska med 747 miljoner 2007 kronor på grund av sänkta volymantaganden.

Slutligen bedöms utgifterna minska med anledning av att regleringen av statliga ålderspensionsavgifter för 2004 blir 191 miljoner kronor lägre jämfört med regleringen för 2003.

Tabell 3.3 Ramnivå 2007 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 15 Studiestöd

Miljoner kronor

  2007
Transferingar1 16 107
   
Verksamhetsutgifter2 4 607
Investeringar3 0
   
  20 714

1Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation.

2Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.

3Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2005 samt kända förändringar av anslagens användning.

15

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

4 Anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd

4.1 Budgetförslag Tabell 4.25:1 Antal studerande och genomsnittsbelopp för
    studiehjälp, utfall 2005 och prognos 2006–2009

4.1.125:1 Studiehjälp m.m.

Tabell 4.25:1 Anslagsutveckling för Studiehjälp m.m.

Tusental kronor

        Anslags-  
2005 Utfall 3 303 975   sparande -15 397
      1 Utgifts-  
2006 Anslag 3 741 558 prognos 3 619 097
2007 Förslag 3 881 311      
           
2008 Beräknat 4 000 421      
           
2009 Beräknat 4 053 699      

1 Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition. (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

Anslaget finansierar studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare finansierar anslaget bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor enligt särskild författning (CSNFS 1983:17).

Utfallet översteg 2005 anvisade medel med 15 miljoner kronor. År 2006 förväntas utfallet bli 122 miljoner kronor lägre än anvisade medel.

Omkring 98 procent av de elever som avslutar grundskolans årskurs 9 påbörjar gymnasieskolan samma år. Ytterligare en procentenhet påbörjar gymnasiestudier nästföljande år. Utgifterna för studiehjälp är därför främst beroende av utvecklingen av befolkningen i åldrarna 16–20 år.

Antal och kronor, avrundat till närmaste hundratal    
  2005 2006 2007 2008 2009
Studiebidrag          
           
Antal 440 400 449 400 468 800 483 200 488 700
           
Genomsnittligt 7 100 7 7001 7 900 7 900 7 900
årsbelopp1          
           
Extra tillägg          
           
Antal 13 400 13 300 12 200 11 100 10 000
           
Genomsnittligt 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400
årsbelopp          
         
Inackorderingstillägg        
           
Antal 9 600 10 700 11 700 12 700 13 700
           
Genomsnittligt 8 600 8 500 8 500 8 500 8 500
årsbelopp          

1 Inklusive höjning av studiebidraget fr.o.m. den 1 april 2006.

Regeringens överväganden

Regeringen redovisar resultaten av verksamheten i avsnitt 8, utgiftsområde 16.

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar

Beslut

Till följd av riksdagens beslut (prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370) att fr.o.m. den 1 april 2006 höja studiebidraget från 950 till 1 050 kronor per studiemånad bedöms utgifterna öka med 360 miljoner kronor från och med 2007.

17

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Volymer

Antalet ungdomar i gymnasieskolan har ökat under senare år. Detta är en följd av de stora barnkullarna under slutet av 1980- och början av 1990-talen, barn som nu börjat nå gymnasieåldern. Befolkningsframskrivningar från Statistiska centralbyrån indikerar att antalet ungdomar i aktuella åldrar kommer att öka fram till och med 2009.

Diagram 4.25:1 Folkmängd 16–20 år i tusental 2004– 2005 och prognos 2006–2009

350 000          
Flickor   Pojkar      
300 000          
250 000          
200 000          
150 000          
100 000          
50 000          
0          
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Källa: SCB

Volymökningarna medför att utgifterna bedöms öka för studiebidraget, inackorderingstillägget och det extra tillägget med cirka 57 miljoner kronor under 2007. Åren 2008 och 2009 beräknas utgifterna av samma anledning öka med 176 respektive 229 miljoner kronor.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 3 881 311 000 kronor anvisas anslaget 25:1 Studiehjälp m.m. för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 4 000 421 000 kronor respektive 4 053 699 000 kronor.

Tabell 4.25:1 Härledning av anslagsnivån 2007–2009

Tusental kronor

  2007 2008 2009
Anvisat 2006 1 3 464 558 3 464 558 3 464 558
       
Förändring till följd av:      
Beslut 360 000 360 000 360 000
       
Övriga makroekonomiska      
förutsättningar      
       
Volymer 56 753 175 863 229 141
       
Överföring till/från andra      
anslag      
       
Övrigt      
       
Förslag/beräknat anslag 3 881 311 4 000 421 4 053 699
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.1.225:2 Studiemedel m.m.

Tabell 4.25:2 Anslagsutveckling för Studiemedel m.m.

Tusental kronor

        Anslags-  
2005 Utfall 9 186 853   sparande 1 064 171
           
      1 Utgifts-  
2006 Anslag 11 724 313 prognos 10 190 896
           
2007 Förslag 11 678 324 2    
           
2008 Beräknat 11 758 299      
           
2009 Beräknat 11 949 563      

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

22 042 380 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2007, varav –24 899 tkr avser regleringsbelopp för 2004.

Anslaget finansierar utgifter för studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) samt pensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Studerande med studiemedel finns främst inom högskola, kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och kvalificerad yrkesutbildning. Eftersom studiemedlet till övervägande del är rättighetsstyrt är utgiften främst beroende av antalet studerande som läser en studiestödsberättigande utbildning och som ansöker om och beviljas studiebidrag och tilläggsbidrag. Utgiften för de delar av studiemedlet som inte är rättighetsstyrt påverkas främst av efterfrågan. Därutöver påverkas utgiftsnivån av de studerandes studietakt, studietid och uppgiven inkomst som överstiger fribeloppsgränserna. Utgiften påverkas också av den allmänna prisutvecklingen i samhället genom bidragets koppling till prisbasbeloppet.

Det under 2005 uppkomna anslagssparandet på 1 064 miljoner kronor är en följd av att antalet studerande som har rätt till det högre bidraget tidigare bedömts bli fler än vad som blivit fallet. Anslagssparandet har bortförts genom indragning.

Till följd av riksdagens beslut (prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309) att införa ett tilläggsbidrag till studerande med barn från den 1 januari 2006 ökades anslag 25:2 Studiemedel m.m. med 415 miljoner kronor 2006.

En jämförelse mellan anslag och prognos för 2006 visar att prognosen ligger 1 533 miljoner kronor lägre än anslagsnivån. Skälen är att antalet vuxna studiemedelstagare med rätt till det högre bidraget och antalet studerande med det gene-

18

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

rella studiebidraget har överskattats i tidigare prognoser.

I tilläggsbudget föreslås att anslag 25:2 Studiemedel m.m. minskas med 249 miljoner kronor 2006.

Tabell 4.25:2 Antal studerande och genomsnittsbelopp för studiemedel, utfall 2005 och prognos 2006–2009

Antal och kronor, avrundat till närmaste hundratal

  2005 2006 2007 2008 2009
Generella bidraget        
           
Antal 426 800 423 600 424 900 425 300 424 400
           
Genomsnittligt 21 900 22 4002 23 100 23 500 23 900
årsbelopp1          
Högre bidraget          
           
Antal 38 100 41 000 38 000 37 400 37 400
           
Genomsnittligt 44 000 44 9002 46 000 47 000 47 900
årsbelopp1          

1Exklusive statlig ålderspensionsavgift.

2Inklusive höjning av studiebidraget fr.o.m. den 1 juli 2006.

Regeringens överväganden

Regeringen redovisar resultaten av verksamheten i avsnitt 8, utgiftsområde 16.

Förslag till regeländringar

Regeringens förslag: Studiestödslagen (1999:1395) ändras med anledning av att ett nytt poängsystem för att ange omfattningen av högskoleutbildning införs den 1 juli 2007. Vidare görs ett tillrättaläggande genom ändring i lagen.

Ärendet och dess beredning: Författningsförslaget knyter an till de ändringar i högskolelagstiftningen som riksdagen beslutat om (prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160). Lagförslaget har beretts med CSN under hand.

Skälen för regeringens förslag:

Högskolepoäng

Poängsystemet är en viktig bas för studiemedelssystemets funktion. Omfattningen, eller studietakten, ligger till grund för de studiemedelsbelopp som kan beviljas. Riksdagen har beslutat om Högskolereformen 2007, som bland annat innebär att ett nytt poängsystem för högskoleutbildning införs där studier under ett läsår mot-

svarar 60 högskolepoäng, i stället för 40 poäng som i dag. Det nya poängsystemet innebär inte att förutsättningarna för rätt till studiestöd ändras. Studietid i relation till omfattningen i högskolepoäng skall även i fortsättningen vara avgörande för att fastställa studietakt för vilken studiestöd kan beviljas på samma sätt som i dag. Däremot behöver definitionen av poäng för att reglera avskrivning av lån för tidigare studier i 4 kap. 22 § studiestödslagen justeras i enlighet med den nya poängberäkningen så att en sjättedel av det lånade beloppet jämte ränta skall skrivas av för varje 60 högskolepoäng.

Ändringen är främst av teknisk karaktär och medför ingen kostnadsökning. Däremot berörs administrationen. Av lagstiftningstekniska skäl behöver ändring göras i av riksdagen beslutad men ännu inte ikraftträdd ändringslagstiftning.

Rättelse

CSN har uppmärksammat att en felskrivning skett i 3 kap. 9 § studiestödslagen i samband med utfärdandet av den senaste ändringen i paragrafen. Begreppet kalenderåret har felaktigt kommit att ändras till kalenderhalvåret. Eftersom den felaktiga skrivningen medför konsekvenser vid tillämpningen av bestämmelsen skall bestämmelsen ändras.

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar

Beslut

Till följd av riksdagens beslut (prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370) att fr.o.m. den 1 juli 2006 höja studiemedlets bidragsdel med 100 kronor per studiemånad bedöms utgifterna öka med 481 miljoner kronor 2007.

Riksdagens beslut (prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309) att fler studerande över 50 år från och med den 1 juli 2006 skall få möjlighet att finansiera sin utbildning med studiemedel bedöms medföra att utgifterna ökar med 138 miljoner kronor fr.o.m. 2007.

Utgiften bedöms minska med 240 miljoner kronor 2007 på grund av att antalet studerande i kommunal vuxenutbildning bedöms sjunka som en följd av att endast en del av det riktade bidraget till kommunal vuxenutbildning skall tillföras kommunerna genom det generella statsbidraget under utgiftsområde 25 (se vidare avsnitt 6.4, utgiftsområde 16).

19

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Till följd av vissa satsningar på fler utbildningsplatser bedöms utgifterna öka med 53 miljoner kronor 2007.

Makroekonomiska förutsättningar

Enligt beslut som fattats av regeringen ökar prisbasbeloppet från 39 700 kronor 2006 till 40 300 kronor 2007. Förändringen innebär en ökad anslagsbelastning med 174 miljoner kronor 2007.

Volymer

Jämfört med de antaganden om antalet studiemedelstagare under 2006 som låg till grund för beräkning av anslagsnivån i budgetpropositionen för 2006 bedöms antalet studiemedelstagare, och därmed utgiftsnivån, bli lägre 2007.

Överföring till/från andra anslag

Till följd av riksdagens beslut (prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:UbU2, rskr. 2005/06:105) i samband med budgetpropositionen för 2006 blev en ny vidareutbildning inom området skydd mot olyckor i Räddningsverkets regi studiestödsberättigande fr.o.m. 2006. Dessutom ökar antalet studerande inom grundutbildningen något. Förändringen medför ökade utgifter 2007 med knappt 2 miljoner kronor.

Övrigt

Jämfört med 2006 bedöms utgifterna bli knappt 191 miljoner kronor högre 2007 främst till följd av förändringen av regleringsbeloppen avseende den statliga ålderspensionsavgiften. Regleringsbeloppen fastställs av Försäkringskassan och utgör skillnaden mellan den löpande inbetalda preliminära avgiften och den slutliga ålderspensionsavgiften.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 11 678 324 000 kronor anvisas under anslaget 25:2 Studiemedel m.m. för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 11 758 299 000 kronor respektive 11 949 563 000 kronor.

Tabell 4.25:2 Härledning av anslagsnivån 2007–2009

Tusental kronor

  2007 2008 2009
       
Anvisat 2006 1 11 791 896 11 791 896 11 791 896
Förändring till följd av:      
Beslut 431 793 355 232 321 229
       
Övriga makroekonomiska      
förutsättningar 174 281 445 867 701 701
       
Volymer -911 912 -1 026 546 -1 057 113
       
Överföring till/från andra      
anslag 1 646 3 296 3 296
       
Övrigt 190 620 188 554 188 554
       
Förslag/beräknat anslag 11 678 324 11 758 299 11 949 563
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.1.325:3 Studiemedelsräntor m.m.

Tabell 4.25:3 Anslagsutveckling för Studiemedelsräntor

m.m.

Tusental kronor

        Anslags-  
2005 Utfall 5 711 321   sparande -208 176
           
      1 Utgifts-  
2006 Anslag 5 272 450 prognos 5 182 029
           
2007 Förslag 4 832 810      
           
2008 Beräknat 4 978 548      
           
2009 Beräknat 5 774 251      

1 Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

Anslaget finansierar utgifter för räntor på studielån som tagits upp i Riksgäldskontoret. Inbetalda räntor redovisas mot inkomsttitel och uppgick till drygt 4,3 miljarder kronor 2005. Anslaget belastas dessutom med utgifter till följd av avskrivningar av studielån. Studielån kan skrivas av bl.a. om de lämnats:

-för behörighetsgivande studier,

-inom ramen för studiehjälpen enligt äldre bestämmelser,

-vid inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier,

-på grund av åldersregler eller

-på grund av att låntagaren avlidit eller varit varaktigt betalningsoförmögen.

De viktigaste faktorerna som styr utgifterna på anslaget är upplåningsräntan och storleken på CSN:s totala skuld till Riksgäldskontoret för studielån tagna efter 1988. Den totala skulden

20

för studielån i Riksgäldskontoret förändras årligen med de belopp som utlånas som nya lån under året och med de belopp som återbetalas av låntagarna. Även avskrivningar och konvertering av lån i äldre system till lån som finansieras i Riksgäldskontoret påverkar den totala skulden.

Utgiften för nya lån är främst beroende av antalet studiebidragstagare och deras benägenhet att utnyttja studielånet. Förändringar av prisbasbeloppet påverkar studielånets storlek och därmed utgifterna för nya lån.

År 2005 blev utgifterna 208 miljoner kronor högre än tillgängliga medel. Överskridandet är en effekt av att avskrivningar av studielån och räntekostnaderna blev högre än beräknat i 2005 års budgetproposition.

Utgiftsprognosen för 2006 visar på ett underskott på 190 miljoner kronor till följd av det

ingående negativa överföringsbeloppet från
2005. I tilläggsbudget föreslås därför att
190 miljoner kronor tillförs anslaget genom
överföring av resurser från anslag
25:2 Studiemedel m.m..      

Regeringens överväganden

Regeringen redovisar resultaten av verksamheten i avsnitt 8, utgiftsområde 16.

Den 31 december 2005 fanns drygt 1,8 miljoner studielån registrerade hos CSN. Det totala antalet låntagare var närmare 1,4 miljoner, varav 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Den samlade utestående skulden för studielån tagna mellan 1989 och 2005 i Riksgäldskontoret var 135 750 miljoner kronor vid utgången av 2005. Under 2006 bedöms nettoupplåningen bli 6 800 miljoner kronor. Avskrivningar och konvertering av äldre lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret bedöms uppgå till 330 respektive 70 miljoner kronor.

Regeringens förslag: Under 2007 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 149 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den totala skulden för studielån hos Riksgäldskontoret beräknas uppgå till cirka 142 300 miljoner kronor vid utgången av 2006 för studielån tagna från och med 1989. För 2007 beräknas netto-

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

upplåningen till 6 580 miljoner kronor, avskrivningar till 370 miljoner kronor och konvertering av äldre lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret till 70 miljoner kronor. Det totala lånebehovet bedöms därmed bli närmare 149 000 miljoner kronor.

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar

Beslut

Till följd av riksdagens beslut (prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370) att fr.o.m. den 1 juli 2006 höja studiemedlets bidragsdel med 100 kronor per studiemånad bedöms utgifterna öka med 12 miljoner kronor 2007. År 2008 beräknas utgifterna öka med 14 miljoner kronor och 2009 med 20 miljoner kronor.

Riksdagens beslut (prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309) att fler studerande över 50 år från och med den 1 juli 2006 skall få möjlighet att finansiera sin utbildning med studiemedel bedöms medföra att utgifterna ökar med 12 miljoner kronor fr.o.m. 2007.

Utgiften bedöms minska med 4 miljoner kronor 2007 och beräknas minska med 9 respektive 13 miljoner kronor 2008 och 2009 då antalet studerande i kommunal vuxenutbildning bedöms sjunka som en följd av att endast en del av det riktade bidraget till kommunal vuxenutbildning skall tillföras kommunerna genom det generella statsbidraget under utgiftsområde 25 (se vidare avsnitt 6.4, utgiftsområde 16).

Till följd av vissa satsningar på fler utbildningsplatser bedöms utgifterna öka med 3 miljoner kronor 2007.

Makroekonomiska förutsättningar

De makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna för studiemedelsräntor är nivån på upplåningsräntan i Riksgäldskontoret och prisbasbeloppet. Förändringar av upplåningsränta och prisbasbelopp jämfört med antaganden i budgetpropositionen för 2006 ger den sammantagna effekten att utgifterna bedöms minska med 375 miljoner kronor 2007. År 2008 och 2009 beräknas utgifterna minska med 344 miljoner kronor respektive öka med 359 miljoner kronor. Den främsta anledningen till förändringarna är att upplåningsräntan bedöms bli lägre 2007 och 2008 och högre 2009 jämfört med räntan i budgetpropositionen för 2006.

21

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Diagram 4.25:3 Studiemedelsränta, utfall 2006 och

prognos 2007–2009 jämfört med ränta i budget-  
propositionen för 2006      
Procent        
3,6        
3,5 Prognos   BP2006  
       
3,4        
3,3        
3,2        
3,1        
3        
2,9        
2,8        
2,7        
  2006 2007 2008 2009

Tabell 4.25:3 Härledning av anslagsnivån 2007–2009

Tusental kronor

  2007 2008 2009
       
Anvisat 2006 1 5 079 593 5 079 593 5 079 593
Förändring till följd av:      
Beslut 23 360 27 482 33 499
       
Övriga makroekonomiska      
förutsättningar -375 253 -343 713 358 828
       
Volymer 105 110 215 186 302 331
       
Överföring till/från andra      
anslag      
       
Övrigt      
       
Förslag/beräknat anslag 4 832 810 4 978 548 5 774 251
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Volymer

Med anledning av att den utestående skulden för studielån i Riksgäldskontoret beräknas fortsätta att öka under de kommande åren bedöms utgifterna öka med 105 miljoner kronor 2007 och beräknas öka med 215 respektive 302 miljoner kronor 2008 och 2009.

Diagram 4.25:3 Utestående skuld i Riksgäldskontoret, utfall 2004–2005 och prognos 2006–2009

Miljoner kronor          
180 000          
160 000          
140 000          
120 000          
100 000          
80 000          
60 000          
40 000          
20 000          
0          
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Källa: CSN

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 4 832 810 000 kronor anvisas under anslaget 25:3 Studiemedelsräntor m.m. för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 4 978 548 000 kronor respektive 5 774 251 000 kronor.

4.1.425:4 Rekryteringsbidrag

Tabell 4.25:4 Anslagsutveckling för Rekryteringsbidrag

Tusental kronor

        Anslags-  
2005 Utfall 1 435 566   sparande 407 154
      1 Utgifts-  
2006 Anslag 1 689 809 prognos 1 455 396
2007 Förslag 166 700 2    
           
2008 Beräknat 0      
           
2009 Beräknat 0      

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

232 300 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2007.

Anslaget finansierar utgifter för bidrag och tilläggsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Rekryteringsbidraget lämnas inom ramen för tilldelade medel.

Utnyttjandet av anslaget är främst beroende av kommunernas förmåga att rekrytera vuxna till studier.

Anslagssparandet från 2005 förklaras dels av att den tillfälliga satsning på rekryteringsbidrag för kombinationsutbildning som avslutades den 31 december 2005 inte nådde så många studerande som beräknat. Av de 163 miljoner kronor som anvisades 2005 användes 46 miljoner kronor. Anslagssparandet 2005 beror även på den utgiftsbesparande åtgärd som den tidigare regeringen meddelade i regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Centrala studiestödsnämnden och som innebar att 200 miljoner kronor av anslaget inte fick avräknas anslaget. För att uppnå besparingen minskades den övertilldelning av medel till kommunerna som CSN

22

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

tillämpar i syfte att effektivisera förbrukningen av tilldelade medel från 8 till 5 procent av det tilldelade beloppet 2005, vilket ökade anslagssparandet ytterligare. Anslagssparandet har bortförts genom indragning.

För 2006 avviker utgiftsprognosen från anslaget främst på grund av att den tidigare regeringen som en utgiftsbesparande åtgärd även i 2006 års regleringsbrev meddelat att 200 miljoner kronor av tilldelade medel inte får avräknas anslaget.

Till följd av riksdagens beslut (prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309) att införa ett tilläggsbidrag till studerande med barn från den 1 januari 2006 ökades

anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag m.m. med
25 miljoner kronor 2006. Prognoser för

2006 pekar på att utgifterna kommer att bli högre för tilläggsbidrag för studerande med rekryteringsbidrag och lägre för studerande med studiemedel än vad som initialt bedömdes. I tilläggsbudget föreslås att anslaget ökas med 48 miljoner kronor.

Tabell 4.25:4 Antal studerande och genomsnittsbelopp för rekryteringsbidrag, utfall 2005 och prognos 2006–2009

Antal och kronor, avrundat till närmaste hundratal

  2005 2006 2007 2008 2009
Rekryteringsbidrag, lägre bidrag        
           
Antal 14 400 16 000 2 500 0 0
           
Genomsnittligt årsbelopp1 55 500 56 000 26 500 0 0
         
Rekryteringsbidrag, högre bidrag        
           
Antal 10 900 10 900 1 900 0 0
           
Genomsnittligt årsbelopp1 69 400 70 400 32 800 0 0

1 Exklusive statlig ålderspensionsavgift.

Regeringens överväganden

Regeringen redovisar resultaten av verksamheten i avsnitt 8, utgiftsområde 16.

Ett system för finansiering av studier för vuxna med behov av grundläggande och gymnasial utbildning måste vara enkelt, hållbart och uppfattas som rättvist. Det måste dessutom vara relativt likvärdigt i konstruktion med motsvarande system för studier på högre nivå. Det är inte rättvist att personer som är över 25 år och som redan har gjort sitt inträde på arbetsmarknaden skall gynnas i studiestödssystemet. Regeringen anser därför att rekryteringsbidraget till vuxenstuderande skall avvecklas fr.o.m. den 1 januari 2007.

De studerande som under innevarande år redan beviljats rekryteringsbidrag skall ha möjlighet att fullfölja planerade studier med stödet. Övergångsbestämmelser skall utformas i enlighet med detta.

Regeringen avser att snarast återkomma till riksdagen i denna fråga.

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar

Utgifterna bedöms minska med 1 518 miljoner kronor 2007 och beräknas minska med 1 728 miljoner kronor respektive 1 771 miljoner kronor 2009 till följd av att regeringen avser att

avveckla rekryteringsbidraget fr.o.m. den
1 januari 2007.  
Om rekryteringsbidraget inte avvecklades

skulle anslaget räknats upp med 43 miljoner kronor 2007 och beräknas räknas upp med 86 respektive 129 miljoner kronor 2008 och 2009 till följd av ett höjt prisbasbelopp.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 166 700 000 kronor anvisas under anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag för 2007. Regeringen anser att verksamheten skall upphöra från och med 2008.

Tabell 4.25:4 Härledning av anslagsnivån 2007–2009

Tusental kronor

  2007 2008 2009
Anvisat 2006 1 1 641 809 1 641 809 1 641 809
Förändring till följd av:      
Beslut -1 517 912 -1 727 605 -1 770 822
       
Övriga makroekonomiska      
förutsättningar 42 803 85 796 129 013
       
Volymer      
       
Överföring till/från andra      
anslag      
       
Övrigt      
       
Förslag/beräknat anslag 166 700 0 0
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

23

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

4.1.525:5 Bidrag till kostnader vid viss Under 2005 har omkring 450 personer beviljats gymnasieutbildning och vid viss bidrag enligt förordningen om bidrag till vissa föräldrautbildning i teckenspråk funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

Tabell 4.25:5 Anslagsutveckling för Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

Tusental kronor

        Anslags-  
2005 Utfall 47 044   sparande 32 137
      1 Utgifts-  
2006 Anslag 61 150 prognos 50 099
2007 Förslag 61 150 2    
           
2008 Beräknat 61 150      
           
2009 Beräknat 61 150      

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

288 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2007.

Anslaget finansierar utgifter för bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, så kallat Rg-bidrag. Bidraget lämnas till döva och hörselskadade elever vid riksgymnasierna i Örebro för kostnader för resor och boende. Motsvarande gäller för svårt rörelsehindrade elever vid s.k. rh-anpassad gymnasial utbildning i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. An- slaget finansierar även utgifter för bidrag enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, så kallad TUFF. Utgifterna för TUFF är beroende av anvisade medel och efterfrågan på detta stöd. Rg-bidraget är ett rättighetsstyrt bidrag. Detta medför att huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på området är antalet funktionshindrade elever som antas vid riksgymnasierna och antalet folkhögskoleplatser i teckenspråk som inrättas för föräldrar med hörselskadade barn. Vid beslut om bidrag enligt den första förordningen tas hänsyn till om eleven uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning. Anslagets budgetering utgår från att ingen elev uppbär sådan förmån, vilket förklarar skillnaden mellan anvisade medel i 2006 års statsbudget och utgiftsprognos 2006 samt det uppkomna anslagssparandet från 2005. Anslagssparandet har bortförts genom indragning.

Regeringens överväganden

Regeringen redovisar resultaten av verksamheten i avsnitt 8, utgiftsområde 16.

Bidraget har under de senaste åren betalats ut till 430–450 personer årligen och verkar inte påverkas av storleken på årskullarna av ungdomar i gymnasieåldern.

Under 2005 fick omkring 320 föräldrar bidrag till kostnader för teckenspråksutbildning. För kommande år väntas omfattningen vara oförändrad.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 61 150 000 kronor anvisas under anslaget 25:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk för 2007.

Tabell 4.25:5 Härledning av anslagsnivån 2007–2009

Tusental kronor

  2007 2008 2009
Anvisat 2006 1 61 150 61 150 61 150

Förändring till följd av:

Beslut

Överföring till/från andra anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag 61 150 61 150 61 150
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.1.625:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Tabell 4.25:6 Anslagsutveckling för 25:6 Bidrag till vissa

studiesociala ändamål

Tusental kronor

        Anslags-  
2005 Utfall 31 186   sparande -3 000
           
      1 Utgifts-  
2006 Anslag 39 073 prognos 35 300
           
2007 Förslag 30 800      
           
2008 Beräknat 29 500      
           
2009 Beräknat 29 500      

1 Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

Anslaget finansierar utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker och utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera produktionsmetoder. Anslaget disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) som i samverkan med andra bibliotek skall förse synskadade och andra läshandikappade med littera-

24

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

tur. Utgiften påverkas bl.a. av antalet funktionshindrade studenter som begär anpassad studielitteratur.

På grund av en större efterfrågan än beräknat blev utfallet 2005 3 miljoner kronor högre än anvisade medel.

Utgiftsprognosen för 2006 visar på ett underskott på 11 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor beror på ett negativt ingående överföringsbelopp. I tilläggsbudget föreslås att 11 miljoner kronor tillförs anslaget.

Tabell 4.25:6 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

Utfall

2005

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 2008.

Prognos Förslag Beräknat Beräknat
2006 2007 2008 2009–
Utestående åtaganden vid årets början 4 328 4 940 7 000  
Nya åtaganden 4 940 7 000 7 000  
         
Infriade åtaganden 4 328 4 940 7 000 7 000
         
Utestående åtaganden vid årets slut 4 940 7 000 7 000  
         
Erhållet/föreslaget bemyndigande 5 000 7 000 7 000  
         

25

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Regeringens överväganden

Regeringen redovisar resultatet av verksamheten i avsnitt 8, utgiftsområde 16.

För 2007 bedöms utgifter för produktion av studielitteratur öka i förhållande till budgetpropositionen för 2006. Mot bakgrund av ovan-

stående föreslår regeringen att
30 800 000 kronor anvisas under anslaget

25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för 2007. För 2008 och 2009 beräknas utgifterna bli något lägre än 2007 till följd av att en ny produktionsmetod beräknas minska kostnaderna.

Tabell 4.25:6 Härledning av anslagsnivån 2007–2009

Tusental kronor

  2007 2008 2009
Anvisat 2006 1 28 073 28 073 28 073
Förändring till följd av:      
Beslut      
       
Övriga makroekonomiska      
förutsättningar      
       
Volymer 2 727 1 427 1 427
       
Överföring till/från andra      
anslag      
       
Övrigt      
       
Förslag/beräknat anslag 30 800 29 500 29 500
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.1.725:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.

Tabell 4.25:7 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa organisationer

Tusental kronor

        Anslags-  
2005 Utfall 63 389   sparande 1 132
           
      1 Utgifts-  
2006 Anslag 63 376 prognos 62 250
           
2007 Förslag 63 376      
           
2008 Beräknat 63 376      
           
2009 Beräknat 63 376      

1 Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

Anslaget finansierar bidrag som lämnas enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. Bidraget är inte rättighetsstyrt utan lämnas inom ramen för anvisade medel.

Bidrag utgår för vissa studiecirklar, kortare kurser vid folkhögskola, viss kommunal och statlig vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och studier i alfabetisering i det samiska språket. Bidraget är skattefritt och bidragets storlek värdesäkras genom anpassning till den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det sker genom att bidragsnivån förändras i takt med prisbasbeloppsförändringar. Utnyttjandet av anslaget är främst beroende av de fördelande organisationernas förmåga att rekrytera vuxna till korttidsstudier.

Regeringens överväganden

Regeringen redovisar resultatet av verksamheten i avsnitt 8, utgiftsområde 16.

Regeringen bedömer att resurserna för korttidsstöd bör vara oförändrade. Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 63 376 000 kronor anvisas under anslaget 25:7

Bidrag till vissa organisationer m.m. för 2007.

Tabell 4.25:7 Härledning av anslagsnivån 2007–2009

Tusental kronor

  2007 2008 2009
       
Anvisat 2006 1 63 376 63 376 63 376
       
Förändring till följd av:      
Pris- och löneomräkning 0 0 0
       
Beslut      
       
Överföring till/från andra      
anslag      
       
Övrigt      
       
Förslag/beräknat anslag 63 376 63 376 63 376
       

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

.

26