Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 17 Kultur medier, och trossamfund och fritid

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 17 Kultur medier, och trossamfund och fritid

Kultur, medier,

17

trossamfund och fritid

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Förslag till statsbudget för 2007

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

13

2

Lagförslag..............................................................................................................

17

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och

kontroll av filmer och videogram.........................................................

17

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift

på televisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)