Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Proposition 2006/07:1

Regional utveckling 19

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

Förslag till statsbudget för 2007

Regional utveckling

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Lagförslag..............................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av

en förvaltningsuppgift till en
övervak-ningskommitté
m.m. .............

11

3

Regional utveckling..............................................................................................

13

3.1

Omfattning............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)