Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Proposition 2006/07:1

Regional utveckling 19

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

Förslag till statsbudget för 2007

Regional utveckling

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Lagförslag..............................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av

en förvaltningsuppgift till en
övervak-ningskommitté
m.m. .............

11

3

Regional utveckling..............................................................................................

13

3.1

Omfattning............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)