Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Proposition 2006/07:1

Rikets styrelse

1

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Förslag till statsbudget för 2007

Rikets styrelse

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Lagförslag..............................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till

riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen...........

11

3

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse..........................................................................

13

3.1

Omfattning............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)