Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Kommunikationer 22

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förslag till statsbudget för 2007

Kommunikationer

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Lagförslag..............................................................................................................

15

2.1

Lag om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på

skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ...........

15

3

Kommunikationer ................................................................................................

17

3.1

Omfattning ............................................................................................

17

3.2

Utgiftsutveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)