Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Kommunikationer 22

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förslag till statsbudget för 2007

Kommunikationer

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Lagförslag..............................................................................................................

15

2.1

Lag om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på

skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ...........

15

3

Kommunikationer ................................................................................................

17

3.1

Omfattning ............................................................................................

17

3.2

Utgiftsutveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)