Avgiften till 27

Europeiska gemenskapen

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1.bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2007 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 5),

Anslagsbelopp

Tusental kronor

Anslag

2.för budgetåret 2007 anvisar anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt följande uppställning:

Anslagstyp

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen ramanslag 28 908 000
     
Summa   28 908 000
     

5

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Omfattning

Europeiska gemenskapens allmänna budget upprättas med stöd av artikel 268 i EG-fördraget. EG-budgetens utgifter och inkomster (i det följande benämnd EU-budgeten) skall balansera varandra och det är budgetens utgifter som styr nivån av inkomster. Inkomsterna finansieras med s.k. egna medel, dvs. avgifter från medlemsstaterna, i enlighet med fördragets artikel 269 och rådets beslut om gemenskapernas egna medel (2000/597/EG, Euratom). Det finns tre slag av egna medel: traditionella egna medel (dvs. tullar, särskilda tullar på jordbruksprodukter och sockeravgifter), mervärdesskattebaserad avgift, och avgift baserad på bruttonationalinkomsten (BNI). Utöver de tre slagen av egna medel finansieras EU-budgeten till en mindre del av övriga inkomster som utgörs av eventuellt överskott från föregående budgetår, gemenskapsskatter på löner och pensioner för anställa vid EU-institutionerna, EES-ländernas bidrag samt en del andra mindre poster. Egna medelssystemet innehåller också en omfördelningskomponent av finansieringsbördan, vilken brukar kallas Storbritanniens budgetreduktion eller den brittiska rabatten. Den innebär att Storbritannien får en budgetreduktion som finansieras av övriga medlemsstater.

Utgiftsområdet omfattar enbart politikområdet Avgiften till Europeiska gemenskapen. Ut- gifterna för 2007 utgörs av Sveriges betalningar under året till Europeiska kommissionen avseende den av kommissionen föreslagna budgeten för 2007, inklusive eventuella korrigeringar avseende tidigare år. Avgiften kan förändras

under löpande budgetår till följd av bl.a. faktisk uppbörd av tullar och importavgifter, utfallet av EU-budgeten tidigare år och EU:s eventuella ändringsbudgetar.

Vid Europeiska rådet i december 2005 enades EU:s medlemsländer om nivån på unionens utgifter samt dess fördelning under perioden 2007- 2013, det vill säga budgetramen (maximala årliga utgiftsnivåer). Uppgörelsen omfattar också hur utgifterna skall finansieras och en översynsklausul som möjliggör en heltäckande översyn av alla aspekter av EU:s utgifter.

Med utgångspunkt från uppgörelsen har under våren 2006 rådet, kommissionen och Europaparlamentet förhandlat fram ett interinstitutionellt avtal som bland annat fastställer budgetramen för perioden 2007-2013. Avtalet innebär att EU-budgetens totala utgifter maximalt får uppgå till ca 864 miljarder euro, uttryckt i 2004 års priser, vilket motsvarar ca 1,048 procent av EU:s totala bruttonationalinkomst under perioden 2007-2013.

När det gäller EU-budgetens inkomstsida (egna medel) presenterade kommissionen under våren 2006 ett förlag till nytt egna medelsbeslut. Förslaget baseras på Europeiska rådets uppgörelse i december 2005 och innehåller principer för hur medlemsstaternas avgifter skall beräknas. Förslaget har diskuterats i rådet under våren och försommaren, men enhällighet har ännu inte uppnåtts. Enligt uppgörelsen i december 2005 skall ett beslut ha fattats och trätt i kraft i samtliga medlemsstater senast i början av 2009. Beslutet kommer därefter att tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2007. För Sveriges del

7

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

innebär uppgörelsen årlig nedsatt BNI-avgift och momsavgift med början 2007.

Uppgörelsen omfattar också en översynsklausul där Europiska rådet uppmanar kommissionen att genomföra en fullständig översyn som täcker alla aspekter på EU:s utgifter, inbegripet den gemensamma jordbrukspolitiken, och på inkomster, bl.a. Storbritanniens budgetreduktion och lägga fram en rapport om detta 2008-2009. På grundval av översynen kan Europeiska rådet fatta beslut i alla frågor som omfattar översynen.

Utgiftsutvecklingen

I tabell 2.1 redovisas utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet. Utfallet för 2005 uppgick till 25 635 miljoner kronor vilket var drygt en miljard kronor lägre än anvisat i 2005 års statsbudget. Merparten av avvikelsen i förhållande till statsbudgeten förklaras av att utfallet för EU-budgetens utgifter blev lägre än beräknat. De lägre utgifterna på EU-budgeten medförde en lägre EU-avgift. För budgetåret 2006 prognostiseras utgifterna att bli knappt 500 miljoner kronor lägre än vad som är anvisat i statsbudgeten för 2006. Det förklaras till stor del av reviderade moms- och BNI-baser för 2004

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet

Miljoner kronor

Utfall

2005

och åren dessförinnan. Den föreslagna anslagsnivån för 2007, som baseras på kommissionens förslag till budget för 2007 (enligt ändringsskrivelse nummer 1), innebär att utgifterna ökar med ca 1,3 miljarder kronor jämfört med vad som prognostiseras för innevarande år. Den beräknade utgiftsökningen under 2008, ca 2,6 miljarder kronor, förklaras av att tidigare åtaganden förväntas falla ut till betalning i en större utsträckning än åren innan. År 2009 faller utgifterna kraftigt jämfört med 2008. Det beror på att det nya egna medelsbeslutet, där BNI- och momsnedsättningarna ingår, då förväntas träda i kraft. När det sker kommer de nedsättningar av avgiften som det nya beslutet medför att återföras retroaktivt, vilket gör att nedsättningarna för 2007 och 2008 förväntas regleras genom en engångsjustering under 2009.

Åren 2007 – 2009 redovisas också avgifterna till en tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor (se tabell 4.7) på anslaget, vilket höjer anslagsnivåerna dessa år.

Budget Prognos Förslag Beräknat Beräknat
2006 1 2006 2007 2008 2009
Politikområde 93 Avgiften till Europeiska            
gemenskapen 25 635 28 066 27 587 28 908 31 538 21 299
             
Totalt för utgiftsområde 27 25 635 28 066 27 587 28 908 31 538 21 299
             

1 Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

8

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

3 Redovisning av EU-budgetens utgifter och den svenska EU-avgiftens utfall 2005

EU-budgetens utgiftsutfall 2005

EU-budgeten hanterar alla inkomster och utgifter som EU enligt fördragen har eller kan ha inom den Europeiska unionen. Utgifterna på EU-budgeten redovisas under anslag och är indelade i betalningsbemyndiganden (betalningar) och åtagandebemyndiganden (åtaganden). Eu- ropeiska kommissionen lämnar varje år en årsredovisning.

Summan av åtaganden som togs i anspråk uppgick till 116 277 miljoner euro, motsvarande 1 079 051 miljoner kronor vid växelkursen 9,28 kr/euro. Disponibla åtaganden uppgick till 117 828 miljoner euro. Utnyttjandegraden för åtaganden uppgick därmed till 98,7 procent. Ut- gifterna (betalningar) fördelade sig enligt tabell 3.1.

Tabell 3.1 Utgiftsfördelning EU-budgeten 2005

Miljoner euro

Utgiftsrubrik Utfall Andel i procent
1. Jordbruk 48 466 46,2
       
2. Strukturåtgärder 32 763 31,3
       
3. Inre politik 7 972 7,6
       
4. Externa åtgärder 5 013 4,8
       
5. Administration 6 191 5,9
       
6. Reserver 140 0,1
     
7. Stöd inför anslutningen 2 984 2,8
     
8. Kompensation 1 305 1,2
     
Totalt 104 834 100
       

Utfall för avgiften till EU-budgeten 2005

Utfallet för avgiften i sin helhet blev 25 635 miljoner kronor, vilket är 1 167 miljoner kronor, motsvarande 4,4 procent, lägre än vad som anvisades i statsbudgeten.

Tabell 3.2 Anslagna medel samt utfall för 2005

Miljoner kronor

  Anslag Utfall
93:1 Avgiften till Europeiska    
gemenskapens budget 26 802 25 635
     
Totalt utgiftsområde 27 26 802 25 635
     

Skillnaden mellan vad som budgeterades för anslaget och utfallet förklaras av att EU-budgetens utgifter blev lägre än vad som beräknats.

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte lämnat några invändningar.

9

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

4 Politikområde 93 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Målet för den svenska budgetpolitiken i EU ligger fast i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1994/95:40 bet. 1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). Detta innebär bl.a. att Sverige skall verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU. Målet innebär även att Sverige skall verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel.

Budgetramen för 2007–2013 ger uttryck för större budgetrestriktivitet och tar större hänsyn till frågor om finansieringsfördelning än tidigare. Beslutet om budgetramen ligger därmed i linje med den svenska målsättningen på området.

Den årliga EU-budgeten är resultatet dels av den ram som sätts av beslutet om egna medel och budgetramen för utgifterna, dels av den årliga beredningen av Europeiska kommissionens budgetförslag inom rådet och Europaparlamentet. Budgetutkastet för 2007 som rådet lämnat över till Europaparlamentet innebär, i förhållande till 2006, en ökning med 4,6 procent för åtaganden och en ökning av betalningarna med 3,9 procent. Regeringen är fortsatt angelägen om att slå vakt om att tillräckliga marginaler upprätthålls mellan budgetramen och de årliga budgetarna för att säkerställa att en revidering av den nuvarande budgetramen inte blir nödvändig. Re- striktivitet är därför en utgångspunkt för den fortsatta behandlingen av budgetförslaget för 2007.

Den svenska EU-budgetpolitikens grundläggande mål ligger fast. Budgetpolitiken kommer i stor utsträckning att styras av ambitionen att modernisera EU-budgeten och göra den till ett effektivt instrument för EU-politiken där in-

satser motiveras av närhetsprincipen och europeiskt mervärde.

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Tabell 4.1 Anslagsutveckling

Tusental kronor

      Anslags-  
2005 Utfall 25 635 130 sparande 1 236 948
         
2006 Anslag 28 066 000 Utgifts- 27 586 957
prognos
         
2007 Förslag 28 908 000    
         
2008 Beräknat 31 538 000    
         
2009 Beräknat 21 299 000    
         

Anslaget omfattar avgiften, som regleras i rådets beslut om gemenskapernas egna medel (2000/597/EG, Euratom), till Europeiska gemenskapens allmänna budget. Vidare omfattar anslaget avgift till en tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor.

De beräknade utgifterna under anslaget påverkas dels av Sveriges andel av finansieringen av EU-budgeten för det berörda budgetåret inklusive eventuella EU-ändringsbudgetar, dels av revidering av avgiftsbaserna samt revidering av Storbritanniens budgetreduktion.

Med hänsyn till Europeiska kommissionens budgetförslag, rådets första läsning av förslaget och prognosen för utfallskorrigeringar beräknas Sveriges avgift till Europeiska gemenskapen för 2007 uppgå till 28 908 miljoner kronor. I förhållande till beräkningen i 2006 års ekonomiska vårproposition innebär regeringens förslag för 2007 en ökning med 1 499 miljoner kronor och beräkningen för 2008 en ökning motsvarande 1 621 miljoner kronor. Utgiftsökningarna för

11

åren förklaras till största delen av att den tidigare bedömningen att ett nytt egna medelsbeslut, där BNI- och momsnedsättningarna ingår, skulle träda i kraft redan 2007 nu reviderats och att beslutet nu istället förväntas träda i kraft 2009. Det innebär att BNI och momsnedsättningarna för 2007 och 2008 kommer att regleras först 2009. Det förklarar samtidigt varför utgiften beräknas bli lägre 2009 jämfört med åren innan.

Utgifterna för 2006 uppgår enligt prognosen till 27 587 miljoner kronor. Jämfört med beräkningen i 2006 års ekonomiska vårproposition är prognosen i stort sett oförändrad.

Under anslaget redovisas för åren 2007-2009 också avgiften till en tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor. Det innebär att anslagsnivån ökar med i genomsnitt ca 420 miljoner kronor under åren.

Nedan redovisas regeringens beräkning av de fyra olika avgiftskomponenterna samt Sveriges avgift som följer av Storbritanniens budgetreduktion som regleras i rådets beslut om gemenskapernas egna medel samt avgiften till den tillfälliga fonden för omstrukturering av EU:s sockersektor.

Tullavgift

Tabell 4.2 Tullavgift

Tusental kronor

      Anslags-  
2005 Utfall 3 003 316 sparande -204 316
         
2006 Beräknat 3 251 000 Utgifts- 3 584 421
prognos
         
2007 Beräknat 3 745 000    
         
2008 Beräknat 3 962 000    
         
2009 Beräknat 4 231 000    
         

Inkomsterna från den gemensamma tulltaxan utgör egna medel för Europeiska gemenskapen och tillfaller därför gemenskapsbudgeten.

Medlemsstaterna får dock behålla 25 procent av uppburna medel för att täcka administrativa kostnader i samband med uppbörden. Beloppen i tabell 4.2 avser inbetalningen till Europeiska kommissionen, dvs. de 75 procent av uppbörden som tillfaller gemenskapsbudgeten. Uppbörden budgeteras och redovisas i sin helhet under inkomsttitel 1511 Tullmedel. På statsbudgetens inkomstsida redovisas även sådan tulluppbörd som inte tillfaller gemenskapen, t.ex. betalningar som hänför sig till ärenden före 1995 och eventuella inkomster från avgifter som inte utgör

12

egna medel. Tullavgifterna betalas in enligt faktisk uppbörd i kronor.

Regeringen beräknar att tullavgiften för 2007 kommer att uppgå till 3 745 miljoner kronor.

Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter

Tabell 4.3 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter

Tusental kronor

      Anslags-  
2005 Utfall 257 477 sparande 22 502
         
2006 Beräknat 257 000 Utgifts- 280 893
prognos
         
2007 Beräknat 293 000    
         
2008 Beräknat 310 000    
         
2009 Beräknat 332 000    
         

De särskilda tullarna på jordbruksprodukter och avgifterna på sockerproduktion, vilka tas ut i enlighet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik, utgör i likhet med tullarna enligt den gemensamma tulltaxan gemenskapsbudgetens egna medel. Även för dessa tullar och avgifter gäller att medlemsstaten får behålla 25 procent av uppbörden för att täcka administrativa kostnader.

Beloppen i tabell 4.3 visar inbetalningarna till Europeiska kommissionen. Den svenska uppbörden av dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel 1512 Jordbruks- och sockeravgifter. Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter betalas in enligt faktisk uppbörd.

Regeringen beräknar att särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter för 2007 kommer att uppgå till 293 miljoner kronor.

Mervärdesskattebaserad avgift

Tabell 4.4 Mervärdesskattebaserad avgift

Tusental kronor

      Anslags-  
2005 Utfall 3 112 975 sparande 331 025
         
2006 Beräknat 3 742 000 Utgifts- 3 706 325
prognos
         
2007 Beräknat 3 947 000    
         
2008 Beräknat 4 150 000    
         
2009 Beräknat -3 947 000    
         

Den mervärdesskattebaserade komponenten i avgiften till EU:s budget beräknas som en procentuell andel av medlemslandets mervärdesskattebas enligt en prognos för det år budgeten avser. Den nationella skattebasen korrigeras härvid för avvikelser från och variationer inom EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv så att en enhetlig

skattebas erhålles. Uttaget för 2007 är satt till högst 0,50 procent av mervärdesskattebasen.

Med hänsyn till Europeiska kommissionens budgetförslag, beräknas den mervärdesskattebaserade avgiften för 2007 uppgå till 3 947 miljoner kronor.

Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Tabell 4.5 BNI-avgift

Tusental kronor

      Anslags-  
2005 Utfall 18 892 641 sparande 1 073 359
2006 Beräknat 20 377 000 Utgifts- 19 567 557
prognos
2007 Beräknat 20 148 000    
         
2008 Beräknat 22 163 000    
         
2009 Beräknat 19 947 000    
         

Den del av avgiften som baseras på BNI beräknas på en prognos av medlemsstatens BNI till marknadspriser för budgetåret. Uttaget beräknas som en procentuell andel av gemenskapens samlade BNI mot bakgrund av återstående finansieringsbehov sedan övriga avgifter beräknats. Avgiften korrigeras i efterhand med hänsyn till utfallet.

Med hänsyn till Europeiska kommissionens budgetförslag för 2007, beräknas avgiften baserad på BNI för 2007 uppgå till 20 148 miljoner kronor.

Avgift avseende Storbritanniens budgetreduktion

Tabell 4.6 Avgift avseende Storbritanniens budgetreduktion

Tusental kronor

      Anslags-  
2005 Utfall 368 622 sparande 14 377
         
2006 Beräknat 439 000 Utgifts- 447 761
prognos
         
2007 Beräknat 391 000    
         
2008 Beräknat 427 000    
         
2009 Beräknat 394 000    
         

I enlighet med det nu gällande rådsbeslutet om gemenskapernas egna medel får Storbritannien en budgetreduktion som finansieras av övriga medlemsstater. Sverige har i enlighet med beslutet en nedsättning av betalningen av Storbritanniens budgetreduktion.

Betalningen av den utgift för övriga medlemsstater som Storbritanniens budgetreduktion genererar fördelas i EU-budgeten på mervärdesskattebaserad avgift och BNI-avgift. Vid betal-

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

ningen under löpande år redovisas betalningarna avseende reduktionen separat. Storbritanniens budgetreduktion förs i EU-budgeten upp i enlighet med en beräkning för innevarande år. Det innebär att Storbritanniens budgetreduktion i EU-budgeten för 2007 avser 2006. Budgetreduktionen korrigeras sedan löpande allt eftersom Europeiska kommissionen får mer information om faktiska betalningar.

Med hänsyn till svårigheten att prognostisera omfattningen av korrigeringen avseende tidigare år, grundas beräkningen av betalningen enbart på EU-budgeten för 2007.

Baserat på kommissionens budgetförslag för 2007 beräknas avgiften avseende Storbritanniens budgetreduktion för 2007 uppgå till 391 miljoner kronor.

Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor

Tabell 4.7 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor

Tusental kronor

      Anslags-  
2005 Utfall - sparande -
         
2006 Anslag - Utgifts- -
prognos
         
2007 Beräknat 383 000    
         
2008 Beräknat 526 000    
         
2009 Beräknat 343 000    
         

Enligt reformen av marknadsordningen för socker ges möjlighet för sockerindustrin att mot ersättning avsäga sig hela eller delar av till industrin tilldelade produktionskvoter. För att finansiera detta skapas en tillfällig omstruktureringsfond. Fonden baseras på avgifter från sockerindustrin på den resterande kvot som återstår efter eventuellt avsägande av kvot. I Sverige betalar sockerindustrin in avgifterna till Statens jordbruksverk som vidareförmedlar dem till EU:s omstruktureringsfond.

Beloppen i tabell 4.7 visar inbetalningarna till Europeiska unionens tillfälliga fond för omstrukturering av EU:s sockersektor. Den svenska uppbörden av dessa avgifter redovisas mot nu föreslagen inkomsttitel 1513 Avgift till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn.

Regeringen beräknar att avgiften till den tillfälliga fonden för omstrukturering av EU:s sockersektor för 2007 kommer att uppgå till 383 miljoner kronor.

13

5 Bemyndigande

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att ikläda staten högst det utgiftsåtagande som följer av fastställd EU-budget för 2007 avseende åtagandebemyndiganden.

Skälen för regeringens förslag: Finansieringen av EU-budgeten med avgifter från medlemsstaterna avser utgifter enligt betalningar. Åtagandena, däremot, uttrycker utgiftsåtaganden för såväl innevarande som kommande år.

Åtaganden styrs dels av tidigare fattade beslut, dels av den årliga budgetprocessen. En förutsättning för möjligheten till en långsiktigt hållbar budgetpolitik är att tilldelningen av betalningar speglar det faktiska utnyttjandet samt att tilldelningen av åtaganden präglas av återhållsamhet.

Egna medel, dvs. medlemsstaternas avgifter ett visst år, svarar direkt mot betalningar. Fördelningen av finansieringen av budgeten, dvs. utgifterna, kan dock användas som en grov fördelning av åtagandet mot medlemsstaterna. I Eu- ropeiska kommissionens budgetförslag för 2007 föreslås att åtaganden om 126 824 miljoner euro skall ställas till förfogande för 2007. Sveriges andel av detta 2007 uppgår med fördelning enligt andel av egna medel till 2,68 procent, dvs. 3 399 miljoner euro. Budgetförslaget är för närvarande föremål för behandling inom unionens budgetmyndighet (rådet och Europaparlament).

15