Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Förslag till statsbudget för 2007

Samhällsekonomi och finansförvaltning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Lagförslag..............................................................................................................

13

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision i

statlig verksamhet m.m.........................................................................

13

3

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................

15

3.1

Inledande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)