Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Förslag till statsbudget för 2007

Samhällsekonomi och finansförvaltning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Lagförslag..............................................................................................................

13

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision i

statlig verksamhet m.m.........................................................................

13

3

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................

15

3.1

Inledande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)