Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 4 Rättsväsende

Proposition 2006/07:1

Rättsväsendet 4

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

Förslag till statsbudget för 2007

Rättsväsendet

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Lagförslag..............................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om

försöksverksamhet med videokonferens i rättegång, dels ändring i

samma lag ..............................................................................................

11

2.2

Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om

försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltnings-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)