Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 4 Rättsväsende

Proposition 2006/07:1

Rättsväsendet 4

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

Förslag till statsbudget för 2007

Rättsväsendet

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Lagförslag..............................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om

försöksverksamhet med videokonferens i rättegång, dels ändring i

samma lag ..............................................................................................

11

2.2

Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om

försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltnings-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)