Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

Proposition 2005/06:48

Regeringens proposition 2005/06:48

Den europeiska exekutionstiteln för obestridda

Prop.

fordringar

2005/06:48

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 november 2005

Göran Persson

Jens Orback

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 21 april 2004 förordningen (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Förordningen tillämpas fullt ut sedan den 21 oktober 2005. Syftet med förordningen är att domar och andra avgöranden som avser obestridda fordringar skall kunna verkställas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU) utan att det behövs någon verkställighetsförklaring; det skall inte finnas något
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-11-21 Bordläggning: 2005-11-22 Hänvisning: 2005-11-23 Motionstid slutar: 2005-12-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)