Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

Proposition 2005/06:28

Regeringens proposition 2005/06:28

Elektroniskt ansökningsförfarande i

Prop.

inskrivningsärenden, m.m.

2005/06:28

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2005

Göran Persson

Jens Orback

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna i
19–23
kap. jordabalken som innebär att det blir möjligt att ge in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall enligt förslaget få meddela föreskrifter om i vilka inskrivningsärenden som en ansökan får ges in elektroniskt.

Vidare föreslås ändringar som syftar till att möjliggöra elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen hos inskrivningsmyndigheten.

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-12-07 Bordläggning: 2005-12-07 Hänvisning: 2005-12-08 Motionstid slutar: 2006-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)