Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

Proposition 2005/06:28

Regeringens proposition 2005/06:28

Elektroniskt ansökningsförfarande i

Prop.

inskrivningsärenden, m.m.

2005/06:28

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2005

Göran Persson

Jens Orback

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna i
19–23
kap. jordabalken som innebär att det blir möjligt att ge in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall enligt förslaget få meddela föreskrifter om i vilka inskrivningsärenden som en ansökan får ges in elektroniskt.

Vidare föreslås ändringar som syftar till att möjliggöra elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen hos inskrivningsmyndigheten.

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-12-07 Bordläggning: 2005-12-07 Hänvisning: 2005-12-08 Motionstid slutar: 2006-01-20
Förslagspunkter (1)