En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Proposition 2013/14:161

Regeringens proposition 2013/14:161

En databas för övervakning av och tillsyn över

Prop.

finansmarknaderna

2013/14:161

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, vissa ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, ett antal lagar om finansiella marknader och företag samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen innebär i huvudsak följande.

De bestämmelser som reglerar skyldigheten att lämna uppgifter till Riksbanken och Finansinspektionen anpassas för att de båda myndigheterna ska kunna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-12 Bordläggning: 2014-03-12 Hänvisning: 2014-03-13 Motionstid slutar: 2014-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (13)