En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Proposition 2018/19:124

Regeringens proposition 2018/19:124

En effektivare flytträtt av försäkringssparande Prop. 2018/19:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera

möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar.

I syfte att effektivisera den lagstadgade flytträtten föreslås tydligare

regler i försäkringsrörelselagen (2010:2043) om vilka kostnader försäk-

ringsföretag ska få beakta när de fastställer avgifter vid återköp och flytt.

Det förtydligas att avgiften får avse försäkringsföretagets direkta kost-

nader för den administrativa hanteringen av återköp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-29 Bordlagd: 2019-05-29 Hänvisad: 2019-06-03 Motionstid slutar: 2019-06-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)