En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Proposition 2011/12:112

Regeringens proposition 2011/12:112

En
EU-rättslig
anpassning av regelverket för sprutor

Prop.

och kanyler

2011/12:112

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att svensk lagstiftning bättre ska stämma överens med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter föreslås en ny lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Genom lagen upphävs förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler.

Förslaget innebär att regelverket för införsel och handel med sprutor och kanyler anpassas till
EU-rättens
krav. Kravet på tillstånd för dels införsel av sprutor och kanyler, dels
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-19 Bordläggning: 2012-03-19 Hänvisning: 2012-03-20 Motionstid slutar: 2012-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)